Przetargi.pl
“Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach”

Gmina Jelcz-Laskowice ogłasza przetarg

 • Adres: 55-220 Jelcz-Laskowice, Witosa, 24
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713817148
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jelcz-Laskowice
  Witosa, 24
  55-220 Jelcz-Laskowice, woj. dolnośląskie
  tel. +48713817148
  REGON: 931934880
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.jelcz-laskowice.finn.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  “Przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach na długości:1) ul. Piastowska - ok 245,80 m,2) ul. Partyzantów - ok 210,32 m.2. Zakres inwestycji obejmuje:1) przebudowę jezdni, zatok parkingowych, ścieżek pieszo-rowerowych, chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, skrzyżowań;2) zagospodarowanie pasów zieleni;3) przebudowę kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej (zmiana lokalizacji hydrantu);4) zabezpieczenie rurami ochronnymi sieci gazowej;5) przebudowę oświetlenia drogowego i przebudowę istniejących sieci elektrycznych;6) zabezpieczenie rurami ochronnymi sieci podziemnej nN i SN;7) przebudowę istniejącej sieci teletechnicznej;8) budowę kanału technologicznego;9) wycinka kolidujących drzew;10) projekt i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu;11) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome);12) uzyskanie zezwolenie na użytkowanie obiektu (uzyskać decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektów do użytkowania bądź uzyskać zaświadczenia o przyjęciu przez organ nadzoru budowlanego zgłoszenia o zakończeniu robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami).3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją budowlaną i organizacją ruchu. 4. Szczegółowy zakres zamówienia określa załączona dokumentacja projektowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:30.000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BS Oława Oddz. Jelcz-Laskowice 39 9585 0007 0020 0209 7563 0002 z dopiskiem “„Wadium w postępowaniu na “Przebudowę dróg gminnych ul. Piastowskiej i ul. Partyzantów w Jelczu-Laskowicach”UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Jelcz-Laskowice7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodoweja) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub przebudowę drogi, placu, chodników lub parkinguo nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej, o łącznej wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 3 000 000,00 złotych (z podatkiem VAT),b) Zamawiający wymaga by Wykonawca w trakcie realizacji robót dysponował następującymi osobami: Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w branży Inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane przed 11.07.2003r. Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami udowlanym bezograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik robót posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach