Przetargi.pl
Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t

Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 55-011 Siechnice, ul. JANA PAWŁA II 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 889 00 23
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Siechnicka Inwestycyjna Spółka Komunalna sp. z o.o.
  ul. JANA PAWŁA II 12
  55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 889 00 23
  REGON: 022033761
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.sisk-siechnice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t.. Opis przedmiotu zamówienia określa cześć III SWZ.Minimalny okres gwarancji o zakresie z art. 577 par. 3 k.c. oraz minimum 100.000,00 kilometrów, Gwarancji udziela producent pojazdu lub dostawca pod warunkiem iż posiada autoryzację producenta pojazdu na naprawy przedmiotu umowy. Oświadczenie gwaranta może zawierać korzystniejsze uprawnienia dla Zamawiającego. Zamawiający w ciągu 7 dni od zawarcia umowy wskaże Wykonawcy, finansującego (leasingodawcę) lub złoży oświadczenie od odstąpieniu od umowy wobec nieuzyskania finansowania. Wykonawca wyda przedmiot zakupu w terminie 60 dni od złożenia przez Zamawiającego oświadczenia o wskazaniu finansującego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach