Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk nowych samochodów osobowo-towarowych, które będą wykorzystywane do przewozu osób i towarów przez Obwody Drogowe w Sulimowie i Mirosławicach przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu

Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-440 Wrocław, ul. Kościuszki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48 71 72 21 700 , fax. +48 71 72 21 706
 • Data zamieszczenia: 2019-06-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wrocławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego
  ul. Kościuszki 131
  50-440 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48 71 72 21 700, fax. +48 71 72 21 706
  REGON: 93193481600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatwroclawski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk nowych samochodów osobowo-towarowych, które będą wykorzystywane do przewozu osób i towarów przez Obwody Drogowe w Sulimowie i Mirosławicach przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 2 sztuk nowych samochodów osobowo-towarowych, które będą wykorzystywane do przewozu osób i towarów przez Obwody Drogowe w Sulimowie i Mirosławicach przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Szczegóły techniczne dotyczące wymagań stawianych samochodom zawarto w Opisie przedmiotu zamówienia i Specyfikacji Techniczno Użytkowej stanowiące załączniki nr 6.1 i 2.2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach