Przetargi.pl
DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z ZABUDOWĄ TYPU FURGON W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.O ogłasza przetarg

 • Adres: 55-003 RATOWICE, WROCŁAWSKA
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 318 01 73, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ CZERNICA SP. Z O.O
  WROCŁAWSKA 111
  55-003 RATOWICE, woj. dolnośląskie
  tel. 71 318 01 73, , fax. -
  REGON: 36661091800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgkczernica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH Z ZABUDOWĄ TYPU FURGON W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów dostawczych z zabudową typu furgon w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu: 1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na: • co najmniej 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów; • co najmniej 60 miesiące na perforację nadwozia bez limitów kilometrów; 2) gwarancja rozpoczyna się od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia (pojazdów); 3) producent gwarantuje czas fizycznej reakcji serwisu do 24 godzin od daty zgłoszenia awarii w formie pisemnej, faksem bądź pocztą elektroniczną. Wykonanie naprawy w terminie 7 dni od zgłoszenia; 4) w przypadku naprawy gwarancyjnej trwającej dłużej niż 7 dni Producent zabezpieczy i dostarczy Wykonawcy pojazd zastępczy o parametrach techniczno-użytkowych, odpowiadających opisowi zawartemu w SIWZ; 5) okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni przestoju spowodowanego czasem naprawy; 6) w przypadku wymiany lub naprawy uszkodzonego elementu pojazdu, okres gwarancji na ten element biegnie od nowa od daty naprawy lub wymiany. 2. Wymagania techniczne pojazdów – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 4 do SIWZ i załącznik nr 4a do SIWZ. 3. W dniu odbioru samochodów Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: a) instrukcje obsługi w języku polskim, b) karty pojazdów, c) karty gwarancyjne pojazdów, d) dowody rejestracyjne pojazdów. 4. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego w oparciu o stałe oprocentowanie: 1) waluta leasingu: PLN, 2) opłata inicjalna/wstępna w wysokości 15% brutto wartości pojazdu i zostanie uiszczona w dniu podpisania umowy, zgodnie z treścią harmonogramu opłat leasingowych, stanowiącym załącznik do umowy, 3) czas trwania umowy: 36 miesięcznych, 4) w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy ( leasingodawcy ) 35 miesięcznych równych rat leasingowych, licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu zamówienia, 5) raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 20 każdego miesiąca, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia, 6) oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy, 7) opłata końcowa: 1% wartości brutto pojazdu ( wykup ), 8) prawo opcji wykupu pojazdu za opłatę końcową z określoną w umowie ceną. Po zaksięgowaniu tej wpłaty Leasingobiorca otrzyma stosowną fakturę zakupu/umowę sprzedaży, 9) nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego, a w szczególności opłat manipulacyjnych czy opłat rejestracji pojazdów; 10) Wykonawca ( finansujący ) prowadzi amortyzację przedmiotu zamówienia ( Leasingu ), 11) wysokość miesięcznej raty leasingu bezwzględnie stała i niezmienna w czasie trwania całej umowy leasingu. 12) każdy z samochodów może być objęty odrębną umową z uwzględnieniem wymogów w pkt III SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34136100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKÓW

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach