Przetargi.pl
„Przebudowa remont mostu drogowego wciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Przyłęczek” w km 24+550 rzeki Mierzawa i remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej”.

Gmina Wodzisław ogłasza przetarg

 • Adres: 28-330 Wodzisław, ul. Krakowska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzisław
  ul. Krakowska 6
  28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 806 118, , fax. 413 806 118
  REGON: 29101085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzislaw.biuletyn.net

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa remont mostu drogowego wciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Przyłęczek” w km 24+550 rzeki Mierzawa i remont drogi o nawierzchni tłuczniowej w ramach zadania pn. „ Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w miejscowości Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystyczno rekreacyjnej”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa - remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej w m-ści Przyłęczek w km 24+550 rzeki Mierzawa oraz remont drogi wewnętrznej o nawierzchni tłuczniowej w ramach inwestycji pn. „Tworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w m-ści. Przyłęczek jako nowego obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach operacji „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym branży mostowej pn. „Przebudowa mostu na rzece Mierzawie w miejscowości Przyłęczek” oraz w ramach „Remontu drogi w miejscowości Przyłęczek na odcinku 1058 m w km 0+000 do 1+058” wykonanie następujących robót: a) - Wykonaniu wyrównania istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym 0-31,5 mm z zagęszczeniem mechanicznym o grubości warstwy 9 cm na odcinku o długości 1058 m o szerokości 3,50 m , - Rozebranie istniejącego przepustu drogowego z rur betonowych o śred. 60 cm 2x 5,0 m, - Wykonanie nowego przepustu dwururowego z rur HDPE o średnicy 60 cm i długości 2x 5,0 m, - Wykonanie dwóch ścianek czołowych z betonu dla przepustu drogowego z rur o śred. 2x 60 cm ( przepust dwururowy) b) przebudowa - remont mostu na rzece Mierzawa w km 24+550 w ciągu drogi wewnętrz-nej w m-ści. Przyłęczek o niżej wymienionym zakresie: Projektuje się wykorzystanie istniejących dźwigarów stalowych, a nawierzchnię drew-nianą wymienić na żelbetowe płyty zespolone z dźwigarami. Parametry mostu: - Długość całkowita Lc=10,85 m, - Światło mostu w świetle podpór bez zmian wynosi 9,75 m, - Szerokość mostu w świetle poręczy wynosi 5,50 m, - Całkowita szerokość mostu wynosi 5,90 m. Zakres remontu obejmuje: - Rozbiórkę istniejącego pokładu drewnianego oraz poręczy stalowej, - Demontaż dźwigarów stalowych w ilości 6 szt. (5 szt. NP-450, 1 szt. NP-500), - Oczyszczenie i malowanie istniejących dźwigarów, długości L=10,85 m wraz z uzupełnieniem nowymi stężeniami poprzecznymi, - Montaż łożysk elastomerowych w ilości 12 szt., - Montaż dźwigarów stalowych wraz z nowymi stężeniami poprzecznymi, - Montaż prefabrykowanych płyt pomostowych zespolonych o wymiarach 5,90 x 2,17 x 0,16 m, ilość 5 szt. - Zespolenie płyt poprzez przyspawanie opórek stalowych wbetonowanych w płytach do półek górnych dźwigarów stalowych, - Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej na płycie pomostowej, - Wykonanie i montaż poręczy stalowych z płaskowników, - Wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście oraz na obustronnych dojazdach do mostu na długości 2 x 4,0 m, - Rozkopanie nasypów drogowych za przyczółkami na długości 2 x 4,0 m, - Wykonanie betonowych fundamentów pod płyty przejściowe, - Montaż prefabrykowanych płyt przejściowych (żelbetowe płyty drogowe o wymiarach 3,0 x 1,0 x 0,20 m, szt. 2 x 4,0 = 8 szt. - Uzupełnienie korpusu drogowego obustronnie wraz z podbudową tłuczniową na płytach przejściowych na długości 2 x 4,0 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i obejmować musi okres związania ofertą. 3. Składając ofertę, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł, słownie: sześć tysięcy złotych. Beneficjentem wadium jest: Gmina Wodzisław ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 94 8526 0001 0000 0130 2000 0006 z dopiskiem Wadium – Tworzenie ścieżki w msc. Przyłęczek. 6. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na tyle wcześniej, żeby w momencie upływu terminu składania ofert wadium było zaksięgowane na rachunku Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji banku prowadzącego ww. rachunek. 7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężnej należy złożyć w oryginale, razem z ofertą. 8. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) wypełniony i podpisany Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1, 2) oświadczenie w zakresie nie podlegania wykluczeniu z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których to warunkach mowa w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1, z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2, a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. b) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej. c) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 1) wadium, jeżeli zostało wniesione w innej formie niż pieniężnej, 2) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 9 do SIWZ, jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, 3) pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wzór zał. nr 4. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach