Przetargi.pl
Ambulans transportowy

Szpital Św. Leona sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 27-500 Opatów, Szpitalna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Św. Leona sp. z o.o.
  Szpitalna 4
  27-500 Opatów, woj. świętokrzyskie
  tel. 15 8670427, , fax. 15 8670432
  REGON: 26051970000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalopatow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ambulans transportowy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakup i dostawa ambulansu transportowego typu A. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagane parametry techniczne zawarte zostały w formularzu Zestawienia parametrów technicznych - załącznik nr 3 do SIWZ. Główny kod CPV 34.11.41.21 - Karetki Pojazd i zabudowa oraz akcesoria fabrycznie nowe, rok produkcji wyłącznie 2019 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny). Zamawiający nie dopuszcza pojazdów i wyposażenia wyprodukowanych przed rokiem 2019. 6 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia szczególnego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.d) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, które będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: - nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 4 do SIWZ - spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 6 do SIWZ Oferta i oświadczenia winny być złożone w oryginale i podpisane przez prawomocnego przedstawiciela. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o podwykonawcach w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W/w oświadczenia mają być składane w oryginale. 2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - załącznik nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, tj.: a) deklaracje lub certyfikaty zgodności na przedmiot ofert, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 175 ze zm.); b) materiały informacyjne dotyczące przedmiotu oferty, potwierdzające spełnianie parametrów wymaganych przez zamawiającego w formie: katalogów, prospektów, kart charakterystyki, itp. w języku polskim, z zaznaczeniem wymaganych parametrów; c) Zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 175), Zamawiający żąda oświadczenia Wykonawcy (załącznik nr 7 do SIWZ), że będzie posiadał aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na każdy oferowany produkt (w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta, Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularza Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu). Oświadczenie należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty wezwania (dotyczy Wykonawcy, którego ofertę oceniono za najkorzystniejszą). Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek udostępnić wymagane dokumenty (Deklaracja Zgodności wydaną przez producenta, Certyfikat CE wydany przez jednostkę notyfikacyjną (jeżeli dotyczy), oraz Formularz Powiadomienia / Zgłoszenia do Prezesa Urzędu) w terminie 3 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania, pod rygorem odstąpienia od umowy. 4 Dokumenty, muszą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii, poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy. Poświadczenie winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. Jeżeli załączone dokumenty lub strony będą nieczytelne, lub budzące wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający ma prawo zażądać okazania oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów, których kopie zostały załączone do oferty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach