Przetargi.pl
Dostawa worków do piasku i geowłókniny polipropylenowej przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, Aleja IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 34 21 337, , fax. 41 34 30 696
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
  Aleja IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 34 21 337, , fax. 41 34 30 696
  REGON: 51426500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kielce.uw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa worków do piasku i geowłókniny polipropylenowej przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 300 000 szt. worków polipropylenowych do piasku przeznaczonych do celów przeciwpowodziowych oraz dostawa 10 000 m2 geowłókniny polipropylenowej przeznaczonej do celów przeciwpowodziowych dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 2. Zamówienie zostało podzielone na II CZĘŚCI. 3. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia są: CZĘŚC I - Grotniki Duże 33a gm. Nowy Korczyn (150 000 szt.) oraz Kępa Chwałowska 29a m. Winiary gm. Dwikozy (150 000 szt.). CZĘŚC II - Grotniki Duże 33a gm. Nowy Korczyn (5 000 m2) oraz Kępa Chwałowska 29a m. Winiary gm. Dwikozy (5 000 m2). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1a i 1b do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18930000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wypełniony Formularz ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2a, 2b do SIWZ. 3. Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Uwaga: Pełnomocnictwa powinny zostać złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach