Przetargi.pl
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kostomłoty Pierwsze, odcinek dł. 150mb

Gmina Miedziana Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 26-085 Miedziana Góra, ul. Urzędnicza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 303-16-26 , fax. 41 303-16-05
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miedziana Góra
  ul. Urzędnicza 18
  26-085 Miedziana Góra, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 303-16-26, fax. 41 303-16-05
  REGON: 29101032300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Kostomłoty Pierwsze, odcinek dł. 150mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Stadionowa w msc. Kostomłoty Pierwsze, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, na długości 150 m, od ul. Św. Jana do działki nr ewid. 494/6. Inwestycja położona jest na działkach nr ewid.: 483/7, 484/11, 485/3, 486/3, 487/5, 488/7, 490/4, 491/4, 493/7, 494/6 (obręb 0006 Kostomłoty Pierwsze), gmina: Miedziana Góra. 3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - odmulenie rowu; - odmulenie przepustów; - profilowanie i zagęszczenie podłoża (jezdnia, pobocza); - odnowa podbudowy tłuczniowej kruszywem 0-31,5 mm śr. gr.10 cm (przewidywana powierzchnia: 150,00 mb x 5,20 mb = 780,00 m2); - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm po zagęszczeniu na dł. 150 mb i szer. 5,0 mb, spadek poprzeczny jednostronny 2% w kierunku rowu (przewidywana powierzchnia: 150,00 mb x 5,00 mb = 750,00 m2), wraz z regulacją włazów studni kanalizacji sanitarnej (bez wymiany włazów); - wykonanie obustronnych poboczy szerokości 75 cm i grubości 15cm wraz ze ścinką poboczy, ze spadkiem 8% (przewidywana powierzchnia: 150,00 mb x 0,75 m) x 2 = 225,00 m2; - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót. 3.3. Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) przedmiarze b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, które stanowią załącznik nr 8 SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają jedynie charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wniesienia wadium 17.1 Wadium w wysokości : 1 800,00 PLN (jeden tysiąc osiemset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 17.2 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 17.2.1. pieniądzu, 17.2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 17.2.3. gwarancjach bankowych; 17.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 17.3. Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. 17.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Nr rachunku 75 8493 0004 0020 0303 0078 0006 z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: IGPOS.271.43.2019 17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 17.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. 17.7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 17.8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 17.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 17.9.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 17.9.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 17.9.3. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 17.9.4. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3 SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów (określone w pkt. 9.4.4.) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ, informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga pkt a) do d)”.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach