Przetargi.pl
Przebudowa pomieszczeń budynku byłego dworca PKP w celu zmiany funkcji obiektu

Gmina Niedrzwica Duża ogłasza przetarg

 • Adres: 24-220 Niedrzwica Duża, Lubelska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 815 175 085 , fax. 815 175 085
 • Data zamieszczenia: 2021-02-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niedrzwica Duża
  Lubelska 30
  24-220 Niedrzwica Duża, woj. lubelskie
  tel. 815 175 085, fax. 815 175 085
  REGON: 54052900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=81

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa pomieszczeń budynku byłego dworca PKP w celu zmiany funkcji obiektu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa pomieszczeń budynku byłego dworca PKP w celu zmiany funkcji obiektu”. 2. Budynek byłego dworca PKP znajduje się na działce o nr ew. 318/6 - obręb 0010 Niedrzwica Duża. 3. Przedmiot zamówienia dotyczy przebudowy pomieszczenia głównej poczekalni z pomieszczeniami towarzyszącymi, mającej na celu zmianę funkcji pomieszczeń na poczekalnię z izbą regionalną oraz zapleczem biurowym (zakres robót: pomieszczenia nr 101, 102, 111, 112, 113, 114 – opis pomieszczeń zgodnie z rysunkiem nr 3 PB T1 zamiennego z czerwca 2020 r.), obejmującej w szczególności: 1) roboty branży budowlanej: a) wykonanie ścianek działowych, b) wykonanie izolacji poziomej i pionowej w pomieszczeniach mokrych, c) wykonanie posadzek i warstw podłogi, d) wykonanie otworów drzwiowych, e) przetarcie i uzupełnienie tynków wewnętrznych, f) montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, g) roboty okładzinowe, h) roboty malarskie, i) roboty rozbiórkowe, j) zamurowania otworów, k) nadproża, l) wykonanie zabudowy wiatrołapu pom. 102, m) wykonanie sufitu podwieszanego wraz z otworami rewizyjnymi, n) wykonanie wejścia na poddasze nieużytkowe, o) osuszenie murów i wykonanie izolacji poziomej w formie iniekcji, 2) roboty branży elektrycznej: a) instalacja oświetlenia ogólnego, b) instalacja oświetlenia awaryjnego, c) instalacja komputerowa, d) pomiary, 3) roboty branży sanitarnej: a) instalacja wodociągowa, b) instalacja kanalizacji sanitarnej, c) instalacja wentylacji mechanicznej wraz z otworowaniem pod elementy instalacyjne i zasilaniem, d) instalacja odprowadzania skroplin, e) instalacja klimatyzacji i zasilaniem. 4. Zakres zamówienia nie obejmuje robót związanych z wykonaniem, dostawą, montażem: 1) gniazd wtykowych, 2) tablicy rozdzielczej, 3) szafy RACK, 4) instalacji alarmowej, 5) instalacji monitoringu, 6) instalacji gazu ziemnego (PB T3 rys. 7, rys. 8, PW branża sanitarna rys. 7, rys. 8) 7) instalacji centralnego ogrzewania (PB T3 rys. 4, rys 5, PW branża sanitarna rys. 4, rys. 5), 8) parapetów wewnętrznych. Zakres ten jest wykonywany przez firmę KVADRAT Grzegorz Jaszczewski - Wykonawca zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku byłego dworca PKP”. 5. Zamówienie należy wykonać w szczególności zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ z uwzględnieniem zapisów SIWZ i umowy. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w szczególności: 1) dokumentacja projektowa, 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. 7. Zamawiający, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, określa następujące wymagania dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320): 1) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli czynności tzw. pracowników fizycznych (wymóg nie dotyczy m.in.: osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, czy dostawców materiałów budowlanych), 2) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, że osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót są zatrudnione, na podstawie umowy o pracę, zarówno przez Wykonawcę, jak i podwykonawców, 3) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: w okresie realizacji zamówienia Zamawiający ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1 i 2 skutkuje sankcjami określonymi w § 25 ust. 1 pkt 8-9 umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania, na etapie realizacji umowy, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika, zawierającego informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 8. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentów stosowanych urządzeń i materiałów, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem przedstawicieli Zamawiającego – Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 9. Przedmiot zamówienia należy wykonywać z udziałem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 10. Materiały dostarczone i użyte przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.). 11. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być zgodne z wszystkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami i wytycznymi oraz umożliwiające uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 12. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe, cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 13. Zamawiający, w każdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262700-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach