Przetargi.pl
Przebudowa osady leśniczego w Dźwierznie II etap

Nadleśnictwo Miastko ogłasza przetarg

 • Adres: 77-200 Miastko, Pasieka 55
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8573201
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Miastko
  Pasieka 55 55
  77-200 Miastko, woj. pomorskie
  tel. 059 8573201
  REGON: 77052831928001
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa osady leśniczego w Dźwierznie II etap
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Roboty murarskie, dekarskie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1000 zł w/g SIWZ
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać wszystkie warunki art. 22 ust. 1 1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności 2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia 3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Oferta złożona przez wykonawcę musi być sporządzona wg Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty poświadczające oraz informacje: 1. Formularz oferty 2. Aktualny (czyli odzwierciedlający stan faktyczny) dokument dopuszczający do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) potwierdzające, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia (z tych dokumentów powinno wynikać, kto jest pełnomocnym przedstawicielem wykonawcy) - wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3. Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie. 4. Oświadczenie, że wykonawca spełnia wymagania art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U Nr 19, poz. 177) (załącznik Nr l do formularza oferty) wraz z aktualnymi zaświadczeniami: -zaświadczeniem z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu z opłacaniem podatków (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), - zaświadczeniem z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (wystawionym nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), 5. Dane o doświadczeniu wykonawcy w zakresie realizacji robót budowlanych w ciągu ostatnich pięciu lat, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane z należytą starannością, - formularz stanowiący załącznik Nr 2 do formularza oferty oraz referencje potwierdzające wykonanie w ostatnich pięciu latach wykonanie co najmniej jednego zadania o wartości 80 tyś. zł. 6. Wypełniony formularz cenowy (formularz kosztorysu ofertowego z wykazem stawek, narzutów, zestawieniem materiałów i sprzętu) - kosztorys ofertowy. 7. Dowód wpłacenia (wniesienia) wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: miastko@szczecinek.lasy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach