Przetargi.pl
Rozbudowa leśniczówki Bartel Mały i leśniczówki Leśna Huta II przetarg

Nadleśnictwo Kaliska ogłasza przetarg

 • Adres: 83-260 Kaliska, ul. Długa 64
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5889818 , fax. 058 5889814
 • Data zamieszczenia: 2014-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Kaliska
  ul. Długa 64 64
  83-260 Kaliska, woj. pomorskie
  tel. 058 5889818, fax. 058 5889814
  REGON: 19003675000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaliska.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samodzielna jednostka organizacyjna LP nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa leśniczówki Bartel Mały i leśniczówki Leśna Huta II przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa leśniczówki Bartel Mały oraz rozbudowa leśniczówki Leśna Huta. Zamówienie składa się z dwóch zadań. Zadanie nr 1. Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki Bartel Mały, wraz z budową przykanalika kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 272 w obr. ew. Bartel Wielki, gmina Kaliska. Roboty polegają na: rozbiórka istniejącej werandy, wykonanie fundamentów, murowanie ścian, wykonanie konstrukcji dachu, wykonanie pokrycia, montaż stolarki otworowej, wykonanie instalacji wod-kan. i c.o. wymiana posadzek, armatury wod-kan., c.o. instalacji elektrycznej, wykonanie bramy z częścią ogrodzenia oraz chodników. Zadanie nr 2. Rozbudowa leśniczówki Leśna Huta o wiatrołap i w.c. dla potrzeb kancelarii leśnictwa , wraz z budową przykanalika kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 283 w obr. ew. Studzienice, gmina Kaliska. Opis: Roboty polegają na; rozbiórka istniejącego zadaszenia, wykonanie fundamentów, murowanie ścian, wykonanie konstrukcji dachu, pokrycie, montaż stolarki otworowej, wykonanie instalacji wod-kan. i c.o. wymiana posadzek, wykonanie instalacji wod-kan., c.o. instalacji elektrycznej, wykonanie chodnika. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w kwocie 5500,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_kaliska/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach