Przetargi.pl
Remont segmentu i mieszkania Buchowo 12/2, Stanisławka 12/2 oraz budynku i mieszkań Buchowo 18 gm. Debrzno powiat człuchowski

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 058 3004843
 • Data zamieszczenia: 2013-09-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont segmentu i mieszkania Buchowo 12/2, Stanisławka 12/2 oraz budynku i mieszkań Buchowo 18 gm. Debrzno powiat człuchowski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie niżej wymienionych zadań: zadanie I - Remont segmentu i mieszkania Buchowo 12/2 gm. Debrzno; zadanie II - Remont budynku i mieszkań Buchowo 18 gm. Debrzno; zadanie III - Remont segmentu i mieszkania Stanisławka 12/2 gm. Debrzno. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Wytyczne dla Wykonawców: W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć: 1) poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót 2) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych. 3) sporządzenie i aktualizacja planu bioz, tablicy budowy i tablicy informacyjnej, 4) poniesienia kosztów zajęcia pasa drogi, kosztów zajęć niezbędnych działek sąsiednich - jeśli zajdzie taka potrzeba, 5) koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, 6) koszty uczestniczenia w naradach i odbiorach, 7) koszty utrzymania placu budowy i uporządkowanie terenu po pracach wraz uzyskaniem mediów na czas budowy i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami, 8) dokonania pomiarów instalacji elektrycznych, 9) uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej po remoncie kominów. Warunki techniczne: 1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania 2) Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace niebezpieczne właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp 3) Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych 4) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z Prawa budowlanego, 5) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom i instytucjom dojazdu, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne 6) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 7) Wykonawca zlikwiduje plac budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia realizacji robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia obiektów i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie placu budowy i nie podlegających przebudowie oraz zlokalizowanych poza terenem placu budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury. 9) Wykonawca zobowiązany jest zorganizować plac budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 10) Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w dojeździe na 7 dni przed planowanym terminem wykonywania robót. (jeżeli będzie wymagane) 11) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, (jeżeli będzie wymagane) 12) W przytoczonych zapisach przywołujących zapisy PN i EN należy rozumieć, że zamawiający dopuszcza również wszystkie normy równoważne
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Termin i miejsce wniesienia wadium 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy przed upływem terminu składania ofert dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr rachunku 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 z dopiskiem: Wadium - Remont Buchowo 12/2, Buchowo 18, Stanisławka 12/2 gm. Debrzno UWAGA: wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, oryginał dokumentu wadium należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do Kasy zamawiającego. Beneficjentem takich dokumentów musi być Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28. 3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem jego oferty z postępowania. 5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 6) Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach