Przetargi.pl
Remont budynku biurowego OT Agencji Nieruchomości Rolnych Gdańsk mieszczącego się w Słupsku ul. 3-Maja 44

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3004841, 3023817 , fax. 058 3004843
 • Data zamieszczenia: 2016-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku
  ul. Powstańców Warszawy 28 28
  83-000 Pruszcz Gdański, woj. pomorskie
  tel. 058 3004841, 3023817, fax. 058 3004843
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku biurowego OT Agencji Nieruchomości Rolnych Gdańsk mieszczącego się w Słupsku ul. 3-Maja 44
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1 Wykonanie remontu budynku biurowego w Sekcji Zamiejscowej Gospodarowania Zasobem OT Agencji Nieruchomości Rolnych, ul. 3 Maja 44, 76-200 Słupsk. 1.2 Zakres rzeczowy remontu obejmuje: 1) Roboty demontażowe i rozbiórkowe 2) Wykonanie nowych tynków gipsowych oraz obłożenie płytami gipsowo - kartonowymi pomieszczeniach objętych remontem. 3) Wykonanie nowych podłóg w pomieszczeniach objętych remontem. 4) Wykonanie nowych tynków gipsowych na sufitach w pomieszczeniach objętych remontem. 5) Montaż nowej, wewnętrznej stolarki drzwiowej. 6) Przystosowanie toalety na parterze dla osób niepełnosprawnych 7) Montaż nowej, stolarki okiennej (dwa okna w miejscach wskazanych na rysunku) wraz z wykonaniem podmurowania do wysokości 90 cm. 8) Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych powierzchni ścian i sufitów farbą akrylową. 9) Remont wskazanych na rysunku schodów wewnętrznych. 10) Wymiana instalacji elektrycznej z osprzętem w pomieszczeniach objętych remontem. 11) Remont instalacji c.o. wraz z instalacją nowych grzejników w pomieszczeniach objętych remontem. 12) Położenie nowych okładzin z kostki betonowej bezfazowej 6 cm przed wejściem głównym. 13) Montaż nowych szafek hydrantowych szt. 4. 14) Montaż głównego wyłącznika prądu szt. 2. 15) Demontaż desek przymocowanych do sufitów na korytarzach i holach. 1.3 Warunki techniczne: 1) Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, sztuką budowlaną, przy zachowaniu optymalizacji wykonania. 2) Plac budowy winien być oznakowany tablicą informacyjną zgodnie z wymogami Prawa budowlanego. 3) Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. Prace niebezpieczne właściwie oznakować zgodnie z przepisami bhp. 4) Za wypadki i szkody powstałe na placu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich jak i z tytułu zdarzeń losowych. 5) Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów wynikających z Prawa budowlanego, 6) W czasie realizacji robót Wykonawca nie będzie utrudniał mieszkańcom, pracownikom i instytucjom dojazdu, będzie utrzymywał na swój koszt i ryzyko teren robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 7) Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu i jego otoczenia, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą posłużyć do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu ponosi Wykonawca. 1.4 W kosztach oferty oprócz robót zasadniczych należy ująć: 1) poniesienie wszystkich kosztów związanych z odbiorami robót, 2) wykonanie odpowiednich zabezpieczeń bhp i barier ochronnych, 3) koszty utrzymania placu budowy i uporządkowanie terenu po pracach wraz uzyskaniem mediów na czas budowy i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 1.5 Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. 1) Wskazanie w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia przykładowych znaków towarowych patentów lub pochodzenia ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia i stanowi wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 2) Analogicznie do powyższego jeżeli Zamawiający posługuje się opisując przedmiot zamówienia zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy, za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, dopuszcza również równoważność. Wskazane normy, aprobaty i specyfikacje techniczne oraz systemy odniesienia mają charakter poglądowy i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy. 3) Zamawiający dopuszcza zaproponowanie przez Wykonawcę w ofercie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w załącznikach do SIWZ pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, właściwości funkcjonalne i jakościowe, ponadto aby posiadały wymagane, odpowiednie atesty, certyfikaty lub dopuszczenia oraz zapewniały zrealizowanie zamówienia zgodnie z oczekiwaniami i wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do treści art. 30 ust. 5 ustawy złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały, urządzenia i rozwiązania. 4) Obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i inne elementy są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. 5) Nie złożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych równoważnych materiałów i urządzeń będzie oznaczało, że Wykonawca kalkulując cenę oferty ujął materiały, urządzenia zaproponowane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 1.6 Na podstawie art. 29 ust 4 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przez cały okres obowiązywania umowy minimum 3 osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia w remontowanym budynku były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Dopuszcza się zmianę osób zatrudnionych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 11.3 Termin i miejsce wniesienia wadium. 1) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, należy przed upływem terminu składania ofert dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Gdańsku nr rachunku 69 1130 1121 0006 5590 8320 0002 z dopiskiem: Wadium - Remont budynku biurowego OT ANR Gdańsk mieszczącego się w Słupsku. Uwaga: wadium uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. 2) W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, oryginał dokumentu wadium należy dostarczyć przed upływem terminu składania ofert do Kasy zamawiającego. Beneficjentem takich dokumentów musi być Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku z/s w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy 28. 3) Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem jego oferty z postępowania. 5) Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i 5ustawy Pzp. 6) Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 5. Zatrzymanie wadium. 1) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach