Przetargi.pl
Budowa budynku socjalnego przy ulicy Wiejskiej w Ustce

Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ustce ogłasza przetarg

 • Adres: 76-270 Ustka, ul. Krótka 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8154840 , fax. 59 8154841
 • Data zamieszczenia: 2015-07-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Usteckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Ustce
  ul. Krótka 3 3
  76-270 Ustka, woj. pomorskie
  tel. 59 8154840, fax. 59 8154841
  REGON: 77124033600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.utbs.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku socjalnego przy ulicy Wiejskiej w Ustce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem umowy jest budowa budynku socjalnego o funkcji mieszkalnej przy ulicy Wiejskiej w Ustce, na działce nr 906/53. 2) Parametry budynku określone w dokumentacji są następujące: a) powierzchnia zabudowy budynku: 279,75 m2, b) powierzchnia użytkowa: 433,07 m2, c) powierzchnia użytkowa mieszkań: 424,23 m2, d) powierzchnia wspólna: 8,84 m2, e) kubatura brutto budynku: 1 147,63 m3. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej wykonaniu i odbioru robót budowlanych, stanowiących załączniki nr 7 i 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) W przedmiotowym postępowaniu, przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1804). 3) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Nr 63 9315 0004 0000 0404 2000 0030. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu. 4) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy załączyć w formie oryginału do oferty. 5) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.utbs.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach