Przetargi.pl
Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany

Skarb Państwa-Lasy Państwowe-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Nadleśnictwo Lipusz ogłasza przetarg

 • Adres: 83-424 Lipusz, ul. Brzozowa 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 680 07 80, 58 680 07 81 , fax. 58 680 07 99
 • Data zamieszczenia: 2016-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa-Lasy Państwowe-Państwowe Gospodarstwo Leśne-Nadleśnictwo Lipusz
  ul. Brzozowa 2 2
  83-424 Lipusz, woj. pomorskie
  tel. 58 680 07 80, 58 680 07 81, fax. 58 680 07 99
  REGON: 19003673700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipusz.gdansk.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany obejmująca roboty: rozbiórkowe, fundamentowe, posadzkarskie, murarskie, betoniarskie, tynkarskie, ciesielskie, dekarskie, montażowe, stolarkę okienną i drzwiową, schody wewnętrzne, roboty malarskie, elewacyjne, roboty zewnętrzne - utwardzenia, instalacje elektryczne: demontaż istniejącej instalacji, WLZ i rozdzielnice, instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd 230V i siłowych, instalacje teletechniczne. Szczegółowy przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót załączone do SIWZ. Zamawiający wskazuje, iż podane w opisach ewentualne nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia nie mają na celu naruszenie art. 29, art. 30 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w projekcie. Wszystkie ewentualne nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń i wyposażanie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia zawarte w SIWZ oraz dokumentacji projektowej, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru oraz przedmiarze robót. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Obowiązek Wykonawcy wykazania równoważności jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający Zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SIWZ, co winno zostać wykazane na etapie składnia ofert zawierających produkty równoważne. Roboty prowadzone będą na podstawie Decyzji pozwolenia na budowę Starosty Kościerskiego z dnia 28.10.2015 roku. Po wykonaniu prac związanych z przebudową i rozbudową budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania powykonawczego pomiaru geodezyjnego. W związku z tym, Wykonawca winien uwzględnić w kosztach przebudowy i rozbudowy budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany, koszty wykonania powykonawczego pomiaru geodezyjnego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 500.00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset 00/100 PLN). 2) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2016-04-21 do godz. 10:00. 3) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ S.A. Starogard Gdański 14 2030 0045 1110 0000 0040 3470 w takim terminie, aby pieniądze znajdowały się na koncie Zamawiającego najpóźniej w dniu otwarcia ofert t. j. do 2016-04-21 do godz. 10:00. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje data wpływu na rachunek bankowy; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie wymienionej w punkcie 3b, 3c, 3d, 3e, należy wnieść przez złożenie za pokwitowaniem oryginału dokumentu w kasie Zamawiającego w kopercie oznaczonej nazwą i adresem Wykonawcy oraz opisaną w następujący sposób: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego Leśniczówki Dziemiany w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 tak, aby wadium znalazło się w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 21.04.2016 roku. Poręczenie lub gwarancja muszą być bezwarunkowe, płatne na pierwsze wezwanie Zamawiającego oraz winny obejmować wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, a także obejmować cały okres związania ofertą określony w pkt 11 niniejszej SIWZ. 4) Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 6) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 7) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_gdansk/nadl_lipusz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach