Przetargi.pl
Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Pl. Plebiscytowy 4 w Kwidzynie

Miasto Kwidzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 82-500 Kwidzyn, ul. Warszawska 19
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 6464700, 6464777 , fax. 055 6464703
 • Data zamieszczenia: 2014-03-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Kwidzyn
  ul. Warszawska 19 19
  82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie
  tel. 055 6464700, 6464777, fax. 055 6464703
  REGON: 00052354800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kwidzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku komunalnego przy ul. Pl. Plebiscytowy 4 w Kwidzynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót: 1) Wymiana pokrycia dachowego na dachówkę holenderkę wraz z wymianą ołacenia i spróchniałych elementów więźby dachowej. Wymienić wszystkie łaty i kontrłaty na drewno kl. K27 na dachu krytym dachówką ceramiczną. Wymienić spróchniałe i zniszczone elementy konstrukcyjne więźby dachowej. Nowe elementy więźby dachowej oraz stare należy zaimpregnować preparatem ognioodpornym i grzybobójczym. Pokrycie dachowe wymienić na dachówkę holenderkę. Pod dachówką wykonać membranę dachową o wysokiej paroprzepuszczalności. Osadzić 1 wyłaz dachowe oraz 8 okien połaciowych o wym. 120/78 płotki przeciwśniegowe systemowe, ławy i stopnie kominiarskie systemowe. 2) Wymiana obróbek blacharskich parapetów, pasów nadrynnowych, opierzeń kominów oraz wymiana rynien i rur spustowych. Obróbki blacharskie kominów, koszów, przymurowe, parapetów zewnętrznych, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytanowo-cynkowej patyna standard. Gąsiory dachowe systemowe. Szczyty dachu zwieńczone gzymsami i dachówką szczytową. 3) Remont kominów ( rozebranie części kominów wystających ponad dach wymurowanie nowych z cegły ceramiczne pełnej kl. 150). Trzony kominowe na strychu wyremontować. Rozebrać kominy ponad dachem i wykonać z cegły ceramicznej pełnej kl. 150, zakończając kominy koroną. Otynkować i pomalować zgodnie z kolorystyką elewacji. Wyremontować trzony kominowe na strychu - zbić spękany i odspojony tynk i wykonać nowy i pomalować. 4) Zbicie zniszczonych i odspojonych tynków ścian i ich uzupełnienie. Po zbiciu tynków dokładnie oczyścić i przemyć wodą ściany. W przypadku wystąpienia rys i pęknięć, niewielkie rysy szerokości do 4 mm uzupełnić zaprawą cementowo-wapienną, przy cieńszych i głębszych rysach zastosować zastrzyki z zaprawy lub mleczka cementowego. Pęknięcia przechodzące przez cegły należy wzmocnić poprzez wykucie w murze bruzd i zabetonowanie prętów. W miejscu ubytków wykonać tynk cementowo-wapienny. Na szczytach od strony południowej ( wejściowej) i północnej tynk do wysokości 2 m i wykonać jako renowacyjny. 5) Oczyszczenie i uzupełnienie gzymsu podokapowego i fryzów kostkowych, gzymsów nad okiennych i zwieńczających, fryzów płycinowych z rozetami pod oknami. Oczyścić z zaprawy, uzupełnić elementy dekoracyjne, takie jak: gzyms podokapowy, fryz kostkowy, gzymsy nadokienne, gzymsy szczytowe i zwieńczające sterczyny, gzymsy na przyporach, fryzy płycinowe z rozetami pod oknami. 6) Wykonanie tynku mineralnego cienkowarstwowego na ścianach zewnętrznych i cokole. Zastosować tynk mineralny gr. 1,5 mm zgodnie z kolorystyką elewacji. Gzymsy, fryzy i opaski okienne w ryzalicie wykonać jako gładkie i pomalować farbą mineralną - zgodnie z kolorystyką. Obudować płytą kominy spalinowe stalowe wychodzące ze ściany i położyć strukturę. Ocieplić kominy ponad dachem styropianem 5 cm o5raścieża gr. 3 cm. I osiatkować. Nie dopuszcza się mieszania systemów !!! 7) Wymiana i renowacja zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. Wymienić zniszczone okna skrzynkowe na drewniane zespolone z zachowaniem historycznego podziału. Wstawić brakujące okna do piwnicy i na strychu. Wyremontować drzwi wejściowe do budynku odtwarzając historyczne elementy(np. płyciny z rozetami, ramiaki i słupki, pomalować bejcą na wosku zgodnie z kolorystyką elewacji. 8) Wykonanie opaski i remont schodów wejściowych budynku oraz schodów bocznych do piwnicy i izolacji. Wykonać opaskę z polbruku ze spadkiem od budynku przy ścianie północnej, wschodniej i zachodniej oraz wyremontować schody wejściowe od strony południowej i schody boczne do piwnicy. Wykonać izolację przeciwwilgociową pionową ścian przyziemia ze szlamów mineralnych. Rozebrać istniejące płytki chodnikowe, Wykonać dojście do budynku z polbruku (szer. 1,5 m oraz obłożyć polbrukiem strop nad pomieszczeniem węzła cieplnego) rozebrać posadzkę betonową, wykonać wylewkę spadkową z betonu wykonać izolację z papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie wzdłuż krawędzi z blachy ocynkowanej i kostkę brukową na podsypce cem.- piaskowej gr. 2 cm. 9) Remont klatki schodowej. Pomalować ściany korytarza i klatki schodowej farbą lateksową. Na istniejące ściany klatki schodowej z płyty pilśniowej przykręcić płyty g-k gr. 1 cm ognioodporne i pomalować farbą lateksową. Na stopniach położyć wykładzinę PCV. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, załączony na stronie Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl >> Zamówienia Publiczne Gminy miejskiej Kwidzyn >> Aktualne >> Nazwa zamówienia. Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy traktować jedynie pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w rzeczywistości. Zamawiający zastrzega, aby zastosowane do budowy materiały posiadały ważne aprobaty techniczne certyfikaty bezpieczeństwa i atesty higieniczne. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych co do jakości i surowców użytych do ich wykonania do materiałów i urządzeń podanych w dokumentacji projektowej pod warunkiem ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia (w tym również w projekcie budowlanym) występują odniesienia do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452111000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium w niniejszym postępowaniu wynosi 6 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne gminy miejskiej Kwidzyn / Aktualne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach