Przetargi.pl
MODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ OPERY BAŁTYCKIEJ - MODERNIZACJA PARKU OŚWIETLENIOWEGO - PODNOSNIK OSOBOWY - DOSTAWA URZĄDZENIA

Państwowa Opera Bałtycka ogłasza przetarg

 • Adres: 80-219 Gdańsk, Aleja Zwycięstwa 15
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 7634912/13 , fax. 058 7634914
 • Data zamieszczenia: 2009-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Opera Bałtycka
  Aleja Zwycięstwa 15 15
  80-219 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 7634912/13, fax. 058 7634914
  REGON: 19032060085919
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.operabaltycka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: podmiot prowadzący działalność kulturalną

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA BUDYNKU PAŃSTWOWEJ OPERY BAŁTYCKIEJ - MODERNIZACJA PARKU OŚWIETLENIOWEGO - PODNOSNIK OSOBOWY - DOSTAWA URZĄDZENIA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę następującego urządzenia - podnośnik osobowy. Wymagane dane techniczne określone są w siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; b)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia: ---w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 1 dostawę urządzenia podobnego do przedmiotu zamówienia do ogólnodostępnych obiektów wymienionych w dziale:12 grupie:126 klasa: 1261 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych o wartości 30.000,- złotych, popartą dokumentem potwierdzającym, że dostawa ta została wykonana należycie, c)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych. 2)Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone w pkt 1) mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu. 3)Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły {spełnia-nie spełnia}, na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w treści formularza OFERTA 1)W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda, aby Wykonawca załączył do oferty następujące dokumenty : a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być załączone pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. 2)W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda: a)wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy zostały wykonane należycie o treści odpowiadającej załącznikowi nr 2 do siwz, W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być złożone przez tego wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w w/w zakresie. 3)W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający żąda: oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych w treści formularza OFERTA 4)Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest: a)Złożyć Formularz OFERTA, wg wzoru zamawiającego, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do siwz. W przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 5)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 ppkt a) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.operabaltycka.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach