Przetargi.pl
PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKOPANEM - 2015 ROK

Zespół Szkół Plastycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Kościeliska 35
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 018 2012463 , fax. 018 2012463
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Plastycznych
  ul. Kościeliska 35 35
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 018 2012463, fax. 018 2012463
  REGON: 49282686500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zsp-kenar.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA, MODERNIZACJA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA INTERNAT SZKOLNY ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZAKOPANEM - 2015 ROK
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest - ramach kontynuacji i zakończenia wieloletniego zadania - wykonanie robót budowlano - instalacyjnych związanych z przebudową, modernizacją oraz remontem i zmianą sposobu użytkowania części budynku z pomieszczeń mieszkalnych na internat szkolny. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) roboty budowlane w części przeznaczonej na internat wraz z wykonaniem fragmentu elewacji oraz odnowieniem powierzchni utwardzonych: - przeróbka magazynu oleju na pomieszczenie gospodarcze, - montaż wycieraczki przed głównym wejściem wraz z wykonaniem odwodnienia, - wykonanie elewacji fragmentu budynku, - odnowienie powierzchni utwardzonych. b) roboty budowlano - instalacyjne w części przeznaczonej na internat: - instalacja systemu sygnalizacji pożaru, - instalacja oddymiania klatki schodowej, - system zamknięć ogniowych, - instalacja oświetlenia awaryjnego, - montaż wyłącznika głównego, c) roboty budowlane w części dydaktycznej - instalacja p.poż: - montaż klap dymowych, - wykonanie przegród ogniowych, - montaż hydrantu. 3. Szczegółowy zakres prac określają: a) Projekt architektoniczno budowlany pn. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku z pomieszczeń mieszkalnych na internat szkolny oraz rozbudowa budynku - nadbudowa tarasu od strony południowo - wschodniej - opracowany przez firmę Projektowanie i Realizacja Inwestycji KONTECH z Zakopanego - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) Kosztorysy nakładczy (przedmiary robót) - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Zakopane, ul. Kościeliska 35 5. Prace będą prowadzone w oparciu o prawomocną decyzję pozwolenia na budowę nr 188/09 z dnia 22.05.2009 roku 6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego 7. Termin realizacji zamówienia - 100 dni od momentu podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy - 15.08.2015 roku. Ostateczny termin realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty - vide kryterium oceny ofert. 8. Uwagi realizacyjne: a) Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający dopuszcza możliwość fakturowania etapowego (wystawiania faktur częściowych), ale nie częściej niż 1 raz w miesiącu po zakończeniu każdego z miesięcy realizacji zamówienia według wcześniej obustronnie ustalonego na piśmie harmonogramu rzeczowo - finansowego, b) podstawą wystawienia faktur (częściowych lub końcowej) będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót częściowych lub końcowy, c) każdorazowo wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. d) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy. e) sposób rozliczeń - wynagrodzenie ryczałtowe określone na podstawie kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę na etapie ofertowania. f) Zamawiający informuje, iż stawka podatku VAT w przedmiotowym zamówieniu będzie wynosić 23 % (dotyczy to całego zakresu przedmiotu zamówienia) g) do końcowego odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć komplet dokumentów w tym: - protokoły odbiorów częściowych, - protokoły badań i sprawdzeń, - oświadczenie kierownika budowy i robót budowlanych o wbudowaniu materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu, - gwarancje producentów i dostawców na wbudowane materiały i wyroby. 10. Główny kody CPV: 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane. Dodatkowe kody CPV: - 45.21.42.00-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem, - 45.31.00.00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne. Uwaga: 1. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty. 3. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac budowy oraz prace wykonane, aż do dnia protokolarnego sporządzenia i podpisania końcowego protokołu odbioru prac. Wykonawca dokonuje stosownego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych (trzecich).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin realizacji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zsp-kenar.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach