Przetargi.pl
PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH, WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka ogłasza przetarg

 • Adres: 59-720 Raciborowice Górne, Warta Bolesławiecka 40c
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 738 95 73 , fax. 075 738 95 23
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka
  Warta Bolesławiecka 40c 40c
  59-720 Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie
  tel. 075 738 95 73, fax. 075 738 95 23
  REGON: 39064811500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartabol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH, WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEBUDOWA I REMONT DRÓG GMINNYCH, WEWNĘTRZNYCH I PLACÓW NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA3.Przedmiot zamówienia obejmuje : I WARIANT 1.remont drogi dojazdowej w Lubkowie - działka nr 358 - długość 70mb; 2.remont drogi dojazdowej do ujęcia wody w Lubkowie - działka nr 426 - długość -265mb; 3.remont drogi dojazdowej do boiska w Iwinach - działka nr 304/264 - długość- 200mb; 4.remont drogi dojazdowej w Warcie Bolesławieckiej od drogi powiatowej do Gminnego Centrum Kultury - działka nr 526/2- długość-250mb; 5.remont drogi - torowisko w Warcie Bolesławieckiej-działka nr 526/2 - długość 750mb; 6.remont drogi -osiedle Warta Bolesławiecka- działka nr 448- długość 580mb; 7.remont drogi -boczna drogi osiedla od dębu w Warcie Bolesławieckiej-działka nr 449-długość 40mb; 8.przebudowę drogi w Warcie Bolesławieckiej - działki nr 101/2, 102/5 - długość - 150mb; 9.przebudowę drogi do ujęcia wody w Warcie Bolesławieckiej- działka nr 806- długość- 150mb; 10.przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 2015 w Szczytnicy -działki nr 368, 367/5 - długość - 1.350 mb; 11. remont drogi na działce nr 332 w Wartowicach (1000mb) 0+000-1+000km [intensywne opady deszczu lipiec 2013 r.] 12.remont drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Iwinach - działka nr 288/3 - powierzchnia-ok.885m2 13.remont placu przy kinie Kujawy w Raciborowicach Dolnych - działki nr 197/1, 196 - powierzchnia- ok.540m2 14.przebudowa parkingu przy stadionie w Tomaszowie Bolesławieckim- działki nr 1012, 24/6, 31/5-powierzchnia- ok.1.207m2 II WARIANT 1.remont drogi dojazdowej w Lubkowie - działka nr 358 - długość 70mb; 2.remont drogi dojazdowej do ujęcia wody w Lubkowie - działka nr 426 - długość -265mb; 3.remont drogi dojazdowej do boiska w Iwinach - działka nr 304/264 - długość- 200mb; 4.remont drogi - torowisko w Warcie Bolesławieckiej-działka nr 526/2 - długość 750mb; 5.remont drogi -osiedle Warta Bolesławiecka- działka nr 448- długość 580mb; 6.remont drogi -boczna drogi osiedla od dębu w Warcie Bolesławieckiej-działka nr 449-długość 40mb; 7.przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych-2015 w Szczytnicy (dofinansowanie UM)-działki nr 368, 367/5 - długość - 1.350 mb; 8. remont drogi na działce nr 332 w Wartowicach (1000mb) 0+000-1+000km [intensywne opady deszczu lipiec 2013 r.] 9.remont drogi dojazdowej i parkingu przy cmentarzu w Iwinach - działka nr 288/3 - powierzchnia- ok.885m2 10.remont placu przy kinie Kujawy w Raciborowicach Dolnych - działki nr 197/1, 196 - powierzchnia- ok.540m2 11.przebudowa parkingu przy stadionie w Tomaszowie Bolesławieckim- działki nr 1012, 24/6,31/5-powierzchnia- ok.1.207m2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru realizacji przedmiotu zamówienia wg I lub II wariantu. 4.Szczegółowy zakres robót zawiera Opis techniczny, Przedmiar Robót, Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz Opis techniczny. Dokumenty powyższe są załącznikami do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Roboty należy wykonać zgodnie z Opisem technicznym , Ogólnymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, Przedmiarem Robót. 5.Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne , odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy zharmonizowane - art. 30 ust.2 ustawy - prawo zamówień publicznych - stosuje się odpowiednio oraz wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 6.Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi opis techniczny, ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót . Wyceny robót należy dokonać wg załączonego przedmiaru robót .Wszystkie prace nie ujęte w przedmiarze a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać. Pożądane jest od oferentów bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Wykonawca ma prawo do inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone bez obowiązku wnoszenia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wartaboleslawiecka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach