Przetargi.pl
Usługa koszenia trawy na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3400/20/15

Zarząd Zasobu Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-111 Wrocław, ul. Św. Elżbiety 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 7778400 , fax. 071 7777506
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Zasobu Komunalnego
  ul. Św. Elżbiety 3 3
  50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 7778400, fax. 071 7777506
  REGON: 93267144800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zzk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa koszenia trawy na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK. ZZK-WP/3400/20/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamawiający zakłada 3-krotne koszenie trawy na terenach zewnętrznych Gminy Wrocław, zarządzanych przez ZZK: 1) Przewidywane terminy koszenia trawy: a) pierwsze koszenie - na przełomie kwietnia/maja, nie później niż do 5 maja, b) drugie koszenie - w czerwcu, c) trzecie koszenie - na przełomie sierpnia/września. 2) O każdym koszeniu trawy z terenów zewnętrznych będą decydowali przedstawiciele właściwych Biur Obsługi Klienta (BOK) z zastrzeżeniem, że ilość koszenia trawy nie będzie skutkowała zwiększeniem sumarycznej powierzchni, na której wykonywana będzie usługa. Podział na zadania przedstawia się następująco: Zadanie Nr 1 Rejon A, B, H, I, F, G Powierzchnia, na której ma być wykonywania usługa koszenia trawy: 79 948 m2, Zadanie Nr 2 Rejon R, S, U Powierzchnia, na której ma być wykonywania usługa koszenia trawy: 331 422 m2, Zadanie Nr 3 Rejon Ł, O, P, T Powierzchnia, na której ma być wykonywania usługa koszenia trawy: 155 116 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych), Zadanie nr 2 - 4 500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych), Zadanie nr 3 - 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zzk.wroc.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach