Przetargi.pl
Prace związane z produkcją materiału sadzeniowego wraz z usługą sprzątania budynku administracyjnego Szkółki Kontenerowej w Miłkowie 300

Nadleśnictwo "Śnieżka" ogłasza przetarg

 • Adres: 58-530 Kowary, ul. Leśna 4a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7182212 do 14 , fax. 75 7182523
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo "Śnieżka"
  ul. Leśna 4a 4a
  58-530 Kowary, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7182212 do 14, fax. 75 7182523
  REGON: 93102396000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.lasy.gov.pl/sniezka
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: PGL Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prace związane z produkcją materiału sadzeniowego wraz z usługą sprzątania budynku administracyjnego Szkółki Kontenerowej w Miłkowie 300
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług związanych z produkcją materiału szkółkarskiego w Szkółce Kontenerowej oraz zbioru nasion, pozyskanie choinek i sadzenie sadzonek na plantacji (łączna ilość roboczogodzin wynosi 13 774,78) oraz wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń budynku administracyjnego Szkółki Kontenerowej (142,99 m2 powierzchni do sprzątania)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 772300002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie Wykonawcy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_sniezka
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną