Przetargi.pl
USŁUGI POLEGAJĄCE NA KOSZENIU TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ I NIEURZĄDZONEJ W TYM: PARKÓW, BOISK, TERENÓW STAWÓW ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA

Gmina Długołęka ogłasza przetarg

 • Adres: 55-095 Mirków, Długołęka, ul. Robotnicza 12
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 323 02 03 , fax. 71 323 02 04
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Długołęka
  Długołęka, ul. Robotnicza 12 12
  55-095 Mirków, woj. dolnośląskie
  tel. 71 323 02 03, fax. 71 323 02 04
  REGON: 93193501700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.dlugoleka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGI POLEGAJĄCE NA KOSZENIU TERENÓW ZIELENI URZĄDZONEJ I NIEURZĄDZONEJ W TYM: PARKÓW, BOISK, TERENÓW STAWÓW ORAZ INNYCH MIEJSC UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE GMINY DŁUGOŁĘKA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na koszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej w tym: parków, boisk, terenów stawów oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka z podziałem na dwa pakiety, tj.: 1) Pakiet nr 1: usługi polegające na koszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej w tym: parków, boisk, terenów stawów oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka w miejscowościach: Bierzyce, Domaszczyn, Dąbrowica, Godzieszowa, Januszkowice, Jaksonowice, Kępa, Krakowiany, Michałowice, Mirków, Pruszowice, Pasikurowice, Ramiszów, Siedlec, Skała, Stępin, Tokary, Węgrów, Zaprężyn, 2) Pakiet nr 2: usługi polegające na koszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej w tym: parków, boisk, terenów stawów, nieużytków oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka, w miejscowościach: Bąków, Bielawa, Borowa, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Kamień, Kątna, Kiełczów, Kiełczówek, Łosice, Łozina, Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Raków, Szczodre, Śliwice, Wilczyce. 2. Przedmiot zamówienia dla pakietu nr 1 obejmuje usługi polegające na koszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej w tym: parków, boisk, terenów stawów oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka w miejscowościach: Bierzyce, Domaszczyn, Dąbrowica, Godzieszowa, Januszkowice, Jaksonowice, Kępa, Krakowiany, Michałowice, Mirków, Pruszowice, Pasikurowice, Ramiszów, Siedlec, Skała, Stępin, Tokary, Węgrów, Zaprężyn w zakresie: 1) minimum dwukrotnego koszenia terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenie gminy Długołęka (powierzchni ok. 30 ha) tj.: a)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (tj.: wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami - niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, b)koszenie terenów zieleni w tym m.in: parków, boisk, placów zabaw, skarp i brzegów stawów oraz chwastów w zadrzewieniach z wygrabieniem i wywozem biomasy (zgodnie z obowiązującymi przepisami), c)koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić do 5 cm, d)koszenie przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin, dokaszanie w tych miejscach powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością - nożycami do trawy, kosiarką żyłkową lub ręcznie. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody, e)zamiatanie ściętej trawy z alejek i chodników na bieżąco podczas koszenia lub bezpośrednio po zakończeniu prac, f)zagrabienie, załadunek i wywóz biomasy oraz odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami (zgodnie z obowiązującymi przepisami), należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac, jednak nie później niż w terminie do 2 dni od zakończenia prac. 2) koszenia przerośniętej trawy (samosiewów) i chwastów na obszarze zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenie gminy Długołęka (powierzchni ok. 2 ha), tj.: a)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (tj.: wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, b)koszenie przerośniętej trawy (samosiewów) i chwastów na terenie parków, boisk, terenów stawów oraz innych miejsc użyteczności publicznej - według aktualnych potrzeb Zamawiającego, c) koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość po skoszeniu powinna wynosić do 5 cm, d) zagrabienie, załadunek i wywóz biomasy oraz odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami (zgodnie z obowiązującymi przepisami), należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac, jednak nie później niż w terminie do 2 dni od zakończenia prac. 3. Przedmiot zamówienia dla pakietu nr 2 obejmuje usługi polegające na koszeniu terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej w tym: parków, boisk, terenów stawów, nieużytków oraz innych miejsc użyteczności publicznej na terenie gminy Długołęka, w miejscowościach: Bąków, Bielawa, Borowa, Brzezia Łąka, Budziwojowice, Bukowina, Byków, Długołęka, Dobroszów Oleśnicki, Kamień, Kątna, Kiełczów, Kiełczówek, Łosice, Łozina, Oleśniczka, Piecowice, Pietrzykowice, Raków, Szczodre, Śliwice, Wilczyce w zakresie: 1)minimum dwukrotnego koszenia terenów zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenie gminy Długołęka (powierzchni ok. 30 ha) tj.: a)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (tj.: wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami) niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, b)koszenie terenów zieleni w tym m.in: parków, boisk, placów zabaw, skarp i brzegów stawów oraz chwastów w zadrzewieniach z wygrabieniem i wywozem biomasy (zgodnie z obowiązującymi przepisami); c)koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni, optymalna wysokość trawy po skoszeniu powinna wynosić do 5 cm, d)koszenie przy drzewach i krzewach należy prowadzić tak, aby nie uszkodzić roślin, dokaszanie w tych miejscach powinno odbywać się ze szczególną ostrożnością - nożycami do trawy, kosiarką żyłkową lub ręcznie. W przypadku uszkodzenia roślin Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w porozumieniu z Zamawiającym nasadzeń rekompensujących szkody, e)zamiatanie ściętej trawy z alejek i chodników na bieżąco podczas koszenia lub bezpośrednio po zakończeniu prac, f)zagrabienie, załadunek i wywóz biomasy oraz odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami (zgodnie z obowiązującymi przepisami), należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac, jednak nie później niż w terminie do 2 dni od zakończenia prac. 2) koszenia przerośniętej trawy (samosiewów) i chwastów na obszarze zieleni urządzonej i nieurządzonej na terenie gminy Długołęka (powierzchni ok. 2 ha) tj.: a)uporządkowanie i przygotowanie terenu pod koszenie (tj.: wybranie z trawy kamieni, gruzu, śmieci, papierów, folii, wszelkiego rodzaju opakowań, itp., wraz z rozgarnięciem kretowisk) oraz wywóz i utylizacja odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami) niezwłocznie po zakończeniu prac porządkowych, jednak nie później niż w ciągu 6 godzin od ich zakończenia, b)koszenie przerośniętej trawy (samosiewów) i chwastów na terenie parków, boisk, terenów stawów oraz innych miejsc użyteczności publicznej - według aktualnych potrzeb Zamawiającego, c)koszenie należy wykonać maksymalnie nisko dostosowując się do istniejących nawierzchni trawników, optymalna wysokość po skoszeniu powinna wynosić do 5 cm, d)zagrabienie, załadunek i wywóz biomasy oraz odpadów powstałych w związku z wykonywanymi pracami (zgodnie z obowiązującymi przepisami), należy wykonać niezwłocznie po zakończeniu prac, jednak nie później niż w terminie do 2 dni od zakończenia prac. 4. UWAGA: Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jeden pakiet wchodzący w skład przedmiotu zamówienia. Ilości i zakresy podane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej są wielkościami prognozowanymi i nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do ich realizacji w pełnym zakresie, wobec czego mogą zostać zrealizowane w ilościach innych niż wskazane lub nie zostać zrealizowane w ogóle. Zamawiający informuje, iż pozostałe postanowienia siwz są tożsame dla każdego z pakietów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 773141005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności wynagrodzenia wynikającego z faktury VAT
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://dlugoleka.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach