Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy

Powiat Świdnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 58-100 Świdnica, ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8500400, 8500442 , fax. 74 8530927
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Świdnicki
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 7 7
  58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8500400, 8500442, fax. 74 8530927
  REGON: 89071830800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.swidnica.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wałbrzyskiej 15 w Świdnicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Termomodernizacja budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdnicy przy ul. Wałbrzyskiej 15 w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 5000 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.swidnica.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach