Przetargi.pl
Przebudowa dwóch lokali użytkowych i korytarza na lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rzymowskiego 40 w Białymstoku - nr sprawy: TT/DZ/3412/21/13.

Zarząd Mienia Komunalnego ogłasza przetarg

 • Adres: 15-370 Białystok, ul. gen. J. Bema 89/1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7479457 , fax. 085 7479483
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Mienia Komunalnego
  ul. gen. J. Bema 89/1 89/1
  15-370 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 085 7479457, fax. 085 7479483
  REGON: 20024107400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmk.bialystok.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dwóch lokali użytkowych i korytarza na lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rzymowskiego 40 w Białymstoku - nr sprawy: TT/DZ/3412/21/13.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa dwóch lokali użytkowych i korytarza na lokal mieszkalny znajdujący się na parterze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rzymowskiego 40 w Białymstoku - zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 2. Zakres robót: 1) skucie starych posadzek, 2) demontaż istniejącej instalacji wod-kan. i elektrycznej, 3) wykonanie nowych otworów w ścianach konstrukcyjnych z nadprożami, 4) wykonanie nowych ścianek działowych, 5) zamurowanie zbędnych otworów drzwiowych i okiennych, 6) montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 7) wykonanie nowych posadzek z paneli i terakoty, 8) montaż glazury w kuchni i łazience, 9) wykonanie nowej instalacji elektrycznej, 10) wykonanie nowej instalacji wod-kan., 11) wykonanie montażu urządzeń sanitarnych, 12) malowanie ścian i sufitów. 3. Gwarancja i rękojmia na wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi 60 miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty wskazane jest, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej oraz uzyskał wszystkie niezbędne informacje, co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452627008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych). Szczegółowe informacje na temat wadium zostały podane w rozdziale XVIII. SIWZ Wymagania dotyczące wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmk.bialystok.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach