Przetargi.pl
Budowa i wyposażenie budynku centrum transferu technologii przy PWSZ w Suwałkach, kategoria obiektu IX.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 5628456 , fax. 87 5628455
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach
  ul. Teofila Noniewicza 10 10
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 5628456, fax. 87 5628455
  REGON: 20002650700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsz.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa i wyposażenie budynku centrum transferu technologii przy PWSZ w Suwałkach, kategoria obiektu IX.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót obejmuje: -Budowę budynku obiektu 3 kondygnacyjnego: roboty budowlane, wykonanie instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, instalacji CO i CT, wentylacji mechanicznej, wodno-kanalizacyjnej, klimatyzacji. -Zagospodarowanie terenu otaczającego budynek. -Powierzchnia użytkowa budynku : 1430 m2, -Przyłącze kablowe zasilania w energię budynku -Przyłącze kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, -Instalacja zasilająca budynek w wodę -Instalacja zasilająca budynek w ciepło. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach nr 10,11,12 będących integralną częścią SIWZ. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach Internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania i ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta dostawcy lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawa do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji produktów równoważnych lub odrzucenia oferty z powodu niezgodności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452140000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagane wadium 400 000,00 zł. czterysta tysięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania przedmiotu zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwsz.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach