Przetargi.pl
Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego pn.: kurs operatora wózków widłowych z egzaminem UDT

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce ogłasza przetarg

 • Adres: 17-123 Rudka, ul. Ossolińskich 1
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 085 7394015 , fax. 085 7394015
 • Data zamieszczenia: 2013-03-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Krzysztofa Kluka w Rudce
  ul. Ossolińskich 1 1
  17-123 Rudka, woj. podlaskie
  tel. 085 7394015, fax. 085 7394015
  REGON: 00009772600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsrudka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa przeprowadzenia kursu kwalifikacyjnego pn.: kurs operatora wózków widłowych z egzaminem UDT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kurs operatora wózków widłowych z napędem LPG i akumulatorowym, zakończony egzaminem UDT. Grupa docelowa - uczniowie klas III i IV technikum wchodzących w skład ZSCKR w Rudce, wyrażający chęć wzmocnienia kompetencji w roku szkolnym 2012-2013 poprzez podniesienie swojej atrakcyjności na lokalnym rynku pracy oraz pozyskanie nowych uprawnień i kwalifikacji w ramach przedmiotowego kursu operatora wózków widłowych obu typów - 2 grupy po min. 15 osób, nie mniej niż 67 godzin teorii i praktyki na każdego uczestnika kursu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Ilość godzin indywidualnej praktycznej jazdy w przeliczeniu na 1 uczestnika kursu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsrudka.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=281&Itemid=8
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach