Przetargi.pl
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śniadowo

Gmina Śniadowo ogłasza przetarg

 • Adres: 18-411 Śniadowo, ul. Ostrołęcka 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 086 2176146 , fax. 086 2176168
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Śniadowo
  ul. Ostrołęcka 11 11
  18-411 Śniadowo, woj. podlaskie
  tel. 086 2176146, fax. 086 2176168
  REGON: 45066999600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Śniadowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z posesji na terenie Gminy Śniadowo. Zakres zamówienia: - usunięcie i utylizacja z nieruchomości, odpadów zawierających azbest, powstałych w wyniku demontażu składowanych/ zalegających na nieruchomościach poprzez załadunek (ewentualne zapakowanie) w ilości 240,59 Mg. Przedmiot zamówienia stanowi ponadto: - szczegółowy wykaz nieruchomości, z których należy usunąć wyroby zawierające azbest zostanie przekazany Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu, - wykonawca wyłoniony w przetargu skontaktuje się i umówi na dogodny termin odbioru odpadu zawierającego azbest z właścicielami posesji wyszczególnionymi w otrzymanym od zamawiającego wykazie, - wykonawca zważy i zarejestruje ciężar odpadu usuwanego z danej nieruchomości. Czynności ważenia Wykonawca dokona i udokumentuje w obecności i z podpisem właściciela nieruchomości. Jeden egzemplarz dokumentu z w/w pomiarami Wykonawca przekaże. -Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe gospodarowanie wytworzonymi odpadami zawierającymi azbest. - Wykonawca ma obowiązek prowadzenia karty ewidencji odpadów a ponadto jeden egzemplarz karty przekazania odpadu potwierdzającej przyjęcia odpadu od właściciela nieruchomości dostarczyć Zamawiającemu. - Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz kart przekazania odpadu potwierdzających przekazanie odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych z uwzględnieniem zasady bliskości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 906500008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sniadowo.powiatlomzynski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach