Przetargi.pl
Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne - Rylowa

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa DW 964 na odcinku Uście Solne - Rylowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi wojewódzkiej nr 964 na odcinku Uście Solne - Rylowa, jako drogi klasy G, jedno-jezdniowej, 2-pasowej, o łącznej długości odcinków 7354 m w oparciu o dokumentację projektową i pozyskane zgłoszenia robót będące w posiadaniu Zamawiającego, w odcinkach: - odcinek I: początek odc. 490 km 0+757, koniec odc. 500 km 3+200 - dł. 3388 m początek: odc. 510 km 0+940, koniec odc. 520 km 0+570 - dł. 1 420 m początek: odc. 520 km 1+175, koniec odc. 520 km 1+481- dł. 306 m - odcinek II: początek odc. 530 km 0+000, koniec odc. 540 km 0+015 - dł. 1400 m - odcinek III: początek odc. 540 km 0+472, koniec odc. 550 km 0+020 - dł. 840 m Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: a/ Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót (organizacja ruchu na czas robót: wykonanie, utrzymanie i likwidacja oznakowania). Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu na czas robót dla którego należy przedłużyć termin ważności. b/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe c/ Roboty ziemne d/ Przebudowa jezdni (wzmocnienie konstrukcji nawierzchni lub przebudowa konstrukcji nawierzchni) e/ Przebudowa skrzyżowań DW nr 964 z drogami bocznymi f/ Odwodnienie drogi wraz z odprowadzeniem wód do odbiorników g/ Przebudowa: chodników, zatoki autobusowej i budowa peronów przystankowych h/ Przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych i/ Przebudowa i remont przepustów drogowych j/ Przebudowa kanalizacji deszczowej k/ Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu l/ Stała organizacja ruchu (oznakowanie pionowe i poziome) ł/ Roboty wykończeniowe i porządkowe m/ Wyznaczenie i montaż punktów referencyjnych oraz słupków U-1 n/ Utrzymanie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 964 na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty przejęcia terenu budowy (z wyjątkiem zimowego utrzymania) o/ Pełnienie nadzoru autorskiego p/ Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia oraz zakres określa Szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z załącznikami i dokumentacją projektową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 8 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę, wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości - 150 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach