Przetargi.pl
Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Długosza 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 4482610 , fax. 18 4482611
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
  ul. Długosza 3 3
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 4482610, fax. 18 4482611
  REGON: 00028149900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcksokol.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: instytucja kultury Województwa Małopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gadżetów dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, w ramach zamówienia publicznego pn.: Dostawa gadżetów reklamowych dla Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, według wykazu gadżetów oraz w ilościach wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym TOM III SIWZ - OPZ. 2. Dostawa gadżetów, w tym wszelkie usługi związane z dostawą, będą realizowane na koszt Wykonawcy. 3. Wymienione w jakiejkolwiek części opisu przedmiotu zamówienia nazwy materiałów, wyrobów, nie są obligatoryjne dla Wykonawców. Wykonawca ma prawo do zaoferowania (wskazania w Formularzu Cenowym) wyrobów równoważnych, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych, co najmniej identycznych z parametrami wyrobów wymienionymi w Tomie III SIWZ - OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 392941000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcksokol.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach