Przetargi.pl
Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na I półrocze 2013 r. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie (ZAP-370/27/12)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-080 Kraków, ul. Pędzichów 27
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 424 61 27, 4246500 , fax. (012) 424 61 47, 6345719
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie
  ul. Pędzichów 27 27
  31-080 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 424 61 27, 4246500, fax. (012) 424 61 47, 6345719
  REGON: 00001775600395
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na I półrocze 2013 r. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie (ZAP-370/27/12)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych na I półrocze 2013 r. dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego Postępowanie prowadzone jest w procedurze uproszczonej, tj. właściwej dla zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach