Przetargi.pl
Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych i integracyjnych w roku 2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 15
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2851562 , fax. 012 2851562
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Zabierzowie
  ul. Kolejowa 15 15
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. 012 2851562, fax. 012 2851562
  REGON: 12084193300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzeas.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych i integracyjnych w roku 2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług komunikacyjnych w zakresie dowozu zorganizowanego dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, w tym do szkół specjalnych i integracyjnych w roku 2013 wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl, www.gzeas.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach