Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie

Zespół Szkół nr 1 w Bukownie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-332 Bukowno, ul. Szkolna 8
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 642 10 39 , fax. 032 642 11 34
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół nr 1 w Bukownie
  ul. Szkolna 8 8
  32-332 Bukowno, woj. małopolskie
  tel. 032 642 10 39, fax. 032 642 11 34
  REGON: 35674485100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zs1bukowno.edupage.org
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół nr 1 w Bukownie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bukownie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla potrzeb stołówki szkolnej przy Zespole Szkół nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno. ?Część I PRODUKTY MLECZARSKIE ?Część II MIĘSO, PRODUKTY MIĘSNE, WĘDLINY ?Część III RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE ?Część IV RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Produkty głęboko mrożone ?Część V RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie ?Część VI PRODUKTY OWOCOWO - WARZYWNE ?Część VII RYBY I PRZETWORY RYBNE ?Część VIII PRODUKTY Z ZIARNA I SKROBI ?Część IX JAJA - CPV 03142500-3 ?Część X OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs1bukowno.edupage.org
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach