Przetargi.pl
Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO

Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów ogłasza przetarg

 • Adres: 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, Zebrzydowice 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 87 66 508 , fax. 033 87 66 508
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Zakonu OO. Bonifratrów
  Zebrzydowice 1 1
  34-130 Kalwaria Zebrzydowska, woj. małopolskie
  tel. 033 87 66 508, fax. 033 87 66 508
  REGON: 04002034200038
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpszebrzydowice.republika.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: pomoc społeczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zamówienie na dostawę różnych artykułów spożywczych o wartości nie przekraczającej 130 tys. EURO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych na okres 6 miesięcy według następujących pakietów: Pakiet nr I - drób, Pakiet nr II - warzywa i owoce, pakiet nr III - pieczywo, Pakiet nr IV - nabiał i tłuszcze, Pakiet nr V - pozostałe artykuły spożywcze, Pakiet nr VI - ryby, Pakiet nr VII - mięso i wędliny, Pakiet nr VIII - jaja spożywcze, Pakiet nr IX - mleko świeże pełne niepasteryzowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dpszebrzydowice.republika.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach