Przetargi.pl
Rozbudowa posiadanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Systemu Backupu.

Sąd Apelacyjny w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-547 Kraków, ul. Przy Rondzie 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 41 75 423 , fax. 12 41 75 426
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Krakowie
  ul. Przy Rondzie 3 3
  31-547 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 41 75 423, fax. 12 41 75 426
  REGON: 00389466000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa posiadanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie Systemu Backupu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego Systemu Backupu opartego na rozwiązaniu Data Domain. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302331002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin dostawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.sa.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach