Przetargi.pl
Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na drugie półrocze 2016 roku

Miejski Dom Kultury w Grybowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33-330 Grybów, ul. Kościuszki 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 445 04 38
 • Data zamieszczenia: 2016-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Dom Kultury w Grybowie
  ul. Kościuszki 7 7
  33-330 Grybów, woj. małopolskie
  tel. 18 445 04 38
  REGON: 00128454800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grybow.pl; www.bip.grybow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z dostarczeniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie - dla potrzeb Stołówki Miejskiej - na drugie półrocze 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wraz z dostarczaniem artykułów spożywczych dla Miejskiego Domu Kultury w Grybowie dla potrzeb Stołówki Miejskiej w asortymencie i ilościach podanych w załącznikach według 14 pakietów: Pakiet 1 - Pieczywo i wyroby piekarskie Pakiet 2 - Warzywa i owoce Pakiet 3 - Jaja kurze Pakiet 4 - Pierogi - wyrób świeży Pakiet 5 - Owoce i warzywa przetworzone, ryby mrożone, Pakiet 6 - Mleko, wyroby mleczarskie Pakiet 7 - Przyprawy Pakiet 8 - Soki, napoje, produkty zbożowe Pakiet 9 - Mięso Pakiet 10 - Wędliny. Pakiet 11 - Artykuły spożywcze pozostałe, Pakiet 12 - Makarony. Pakiet 13 - Desery. Pakiet 14 - Woda mineralna Zamówienie polega na dostawie artykułów spożywczych dla potrzeb Stołówki przy ul. Ogrodowa 4, zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W ramach zamówienia dostarczanie towaru określonego w ofercie Wykonawcy będzie dostarczany sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego i na podstawie pisemnego zapotrzebowania Zamawiającego, przekazywanego Wykonawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną / faksem za potwierdzeniem odbioru. Dostawy towaru będą realizowane, w zależności od rodzaju asortymentu tj:Pakiet nr 1 i 6 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 7:15, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 2 - codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:00 do 7:30, Pakiet nr 3, 5, 8 i 14- dwa razy w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 9:00 z wyłączeniem dni wolnych od pracy, Pakiet nr 4 - nie później niż do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę zamówienia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 9:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, Pakiet nr 7, 11, 12 i 13 - codziennie od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godz. 9:00. Pakiet nr 9 - codziennie, od poniedziałku do piątku, jednak nie później niż do godziny 7:15 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych. Pakiet nr 10 trzy razy w tygodniu tj. poniedziałek, środa i piątek, jednak nie później niż do godziny 7:15. Każde zamówienie będzie składane w dniu poprzedzającym termin jego dostawy, za wyjątkiem pakietu nr 4, który będzie składany w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego oraz oddzielne zamówienie na poniedziałek będzie składane w piątek. Jeżeli w trakcie trwania umowy wystąpią dni ustawowo wolne od pracy, sposób zamawiania oraz realizacji dostaw będzie analogiczny do realizacji zamówień, przy czym zamówienie zostanie złożone w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy, i musi, co najmniej zawierać: zestawienie produktowo-ilościowe, termin i miejsce dostawy. Koszty opakowania, transportu, załadunku, rozładunku do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub osobę przez niego wyznaczoną i ubezpieczenia ponosi i przyjmuje na własne ryzyko Wykonawca. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 35 % określonej w par.6 ust.1. projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej powyżej granicy. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ (pakiet nr 1 do 14). Dodatkowe wymagania: Wszystkie produkty dostarczane przez Wykonawcę winny spełniać prawem określone wymogi dla artykułów spożywczych oraz wymogi zdrowotne żywności. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać każdorazowo towar świeży, w dobrym gatunku oraz w opakowaniach dostosowanych do potrzeb zbiorowego żywienia. Termin płatności faktury nie może być krótszy niż 21 dni. Wszystkie towary zaoferowane w ofertach winny spełniać wymogi: Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2015 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia, przedmiot zamówienia jest opisany jest w sposób wskazany w art. 29 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych lub w sposób wskazany w art.30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych - to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważny opisywanym. Wykonawca, który składa ofertę równoważną zobowiązany jest zgodnie z dyspozycją art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformować Zamawiającego o fakcie złożenia oferty równoważnej i wykazać, że oferowane dostawy spełniają wymogi Zamawiającego. UDOWODNIENIE RÓWNOWAŻNOŚCI LEŻY PO STRONIE WYKONAWCY. Wskazanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w ofercie bez przedstawienia dokumentów na potwierdzenie równoważności spowoduje wezwanie Wykonawcę do przedstawienia brakujących dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 w związku z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przez pojęcie produktu równoważnego rozumie się zaproponowanie - w przypadku tego rodzaju zamówienia, produktu o takim samym składzie, wadze, ilości, jakości, terminie przydatności, walorach smakowych - co produkt wskazany przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 6 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grybow.pl, www.grybow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach