Przetargi.pl
dostawa produktów spożywczych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30, w II półroczu 2016r.

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-300 Gorlice, ul. Sienkiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 35 26 708 , fax. 0-18 35 26 708
 • Data zamieszczenia: 2016-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  ul. Sienkiewicza 30 30
  38-300 Gorlice, woj. małopolskie
  tel. 0-18 35 26 708, fax. 0-18 35 26 708
  REGON: 00089025800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna pomocy społecznej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa produktów spożywczych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30, w II półroczu 2016r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy produktów spożywczych do siedziby Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach, ul. Sienkiewicza 30, w II półroczu 2016r., w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiatgorlicki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach