Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe do Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 32-200 Miechów, ul. Marii Konopnickiej 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 41 38 312 59
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza
  ul. Marii Konopnickiej 13 13
  32-200 Miechów, woj. małopolskie
  tel. 41 38 312 59
  REGON: 00073278900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe do Szkoły Podstawowej Nr1 w Miechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych z przeznaczeniem na potrzeby żywieniowe dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr1 w Miechowie. Zakres zamówienia obejmuje 1) Pakiet I- Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Mięso i wędliny - 15131100-6 2) Pakiet II- Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Pieczywo - 15811000-6 3) Pakiet III - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Nabiał - 15500000-3 4) Pakiet IV - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Artykuły spożywcze suche i inne - 15000000-8 5) Pakiet V - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Warzywa i owoce - 03100000-2 6) Pakiet VI - Dostawa artykułów spożywczych - mrożonki - 15331170-9 7) Pakiet VII - Dostawa artykułów spożywczych - grupa produktów: Ryby i przetwory rybne - 15220000-6 8) Pakiet VIII - Dostawa artykułów spożywczych - jaja - 03142500-3 Szczegółowy wykaz asortymentu i ilości zawiera formularz asortymentowo cenowy stanowiący załącznik nr 1a Formularz cenowo asortymentowy , dla zadań nr 1.1. do 1.8 SIWZ. Ilości asortymentów podane w formularzu stanowią przewidywane zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 150000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jedynkamiechow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach