Przetargi.pl
Zakup i dostawa artykułów biurowych.

Jednostka Wojskowa Nr 4724 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Tyniecka 45
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 132 569 , fax. 261 132 510
 • Data zamieszczenia: 2015-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4724
  ul. Tyniecka 45 45
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 132 569, fax. 261 132 510
  REGON: 12086371600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa artykułów biurowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup i dostawa artykułów biurowych.Zadanie nr 1 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 1 (JW 4724).Zadanie nr 2 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 2 (JW 4724).Zadanie nr 3 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 3 (JW 4724).Zadanie nr 4 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 4 (Klub DSS).Zadanie nr 5 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 5 (Klub DSS).Zadanie nr 6 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 6 (Klub DSS).Zadanie nr 7 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 7 (COS-DKWS).Zadanie nr 8 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 8 (COS-DKWS).Zadanie nr 9 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 9 (COS-DKWS).Zadanie nr 10 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 10 (JW 3940).Zadanie nr 11 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 11 (JW 3940).Zadanie nr 12 - zakup i dostawa artykułów biurowych - Nr 12 (JW 3940).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301920001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 2% wartości brutto realizowanego zadania (zaokrąglona do pełnych złotych).Oryginał dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie niepieniężnej (określonej w art. 148 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy Pzp) Wykonawca ma obowiązek zdeponować w kasie Zamawiającego przed terminem podpisania umowy, a kopię dokumentu zabezpieczenia należytego wykonania umowy złożyć w Sekcji Zamówień Publicznych (kasa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 10.00 oraz 12.00 - 14.00).W przypadku wyboru Wykonawcy na realizację więcej niż jednego zadania, umowa będzie podpisana na każde zadanie oddzielnie. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla każdego zadania oddzielnie z wyszczególnieniem, którego zadania wpłacone zabezpieczenie dotyczy.Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.jw4724.wp.mil.pl oraz bip.mon.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach