Przetargi.pl
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 - ul. Zagaje w Olkuszu polegająca na budowie odcinka prawostronnego chodnika i przebudowie rowu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-085 Kraków, ul. B. Głowackiego 56
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 44 65 700, 44 65 810 , fax. 12 44 65 702
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
  ul. B. Głowackiego 56 56
  30-085 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 44 65 700, 44 65 810, fax. 12 44 65 702
  REGON: 00058889000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 783 - ul. Zagaje w Olkuszu polegająca na budowie odcinka prawostronnego chodnika i przebudowie rowu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących robót budowlanych : -budowa chodnika w km 3+313,39 - 3+319,57 oraz od km 3+365,34 - 3+548,17 strona prawa o łącznej długości 189 mb, lokalizacja chodnika w systemie referencyjnym: odc. 11 km 0+488 - 0+494 i km 0+540 - 0+723 - budowa krawężnika, pasa zieleni, odwodnienia liniowego typu mulda - przebudowa zjazdów indywidualnych - przebudowa rowu przydrożnego, polegająca na jego zarurowaniu kanałem fi 500 mm na odcinku od km 3+377,77 - 3+543,40 (dł. 165,63 mb) - kilometraż w systemie referencyjnym: odc. 11 km 0+552,5 - 0+718 - zabezpieczenie istniejących sieci w obrębie skrzyżowania z projektowanym kanałem poprzez założenie rur ochronnych dwudzielnych, - regulacja wysokościowa skrzynek włazowych, zasów do obsługi istniejącej sieci uzbrojenia terenu, - likwidacja istniejących przepustów pod zjazdami. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Projekt Budowlany - zał. nr 1 do SIWZ oraz Specyfikacje Techniczne - zał. nr 1.1 do SIWZ. (wg spisu)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331402
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe na czas równy okresowi związania ofertą w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdw.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach