Przetargi.pl
Szkolenie w projekcie - Aktywni na rynku pracy i nie tylko

Gminny Ośodek Pomocy Społecznej w Łużnej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-322 Łużna, Łużna 634
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 3543041 , fax. 18 3543041
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośodek Pomocy Społecznej w Łużnej
  Łużna 634 634
  38-322 Łużna, woj. małopolskie
  tel. 18 3543041, fax. 18 3543041
  REGON: 49273821000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Szkolenie w projekcie - Aktywni na rynku pracy i nie tylko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Szkolenia są skierowane do osób zamieszkujących w Gminie Łużna, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub są rolnikami lub są osobami pozostającymi w zatrudnieniu i są zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Usługa nr 1 - Trening kompetencji i umiejętności społecznych. a) Realizacja 40 godzin dydaktycznych treningu kompetencji i umiejętności społecznych w jednej grupie składającej się z 30 uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Łużna, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, lub osobami pozostającymi w zatrudnieniu i są zagrożone wykluczeniem społecznym. b) Usługa obejmuje po 40 godzin dydaktycznych warsztatów(tj 5 dni zajęć w 1 bloku po 8 h dydaktycznych dziennie). c) Usługa obejmuje zagadnienia komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności i umiejętności społecznych oraz naukę i przywracanie kompetencji życiowych (zajęcia z zakresu pisania pism urzędowych, trening budżetowy, zarządzanie czasem); Usługa nr 2 - Trening motywacyjny a) Realizacja 16 godzin dydaktycznych motywacyjnego z trenerem (2 dni x 8 godzin dydaktycznych) w jednej grupie składającej się z 20 uczestników projektu. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Łużna, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami, lub osobami pozostającymi w zatrudnieniu zagrożone wykluczeniem społecznym. b) Trening motywacyjny powinien obejmować zajęcia grupowe: z zakresu podstaw motywacji, technik motywacji, wyznaczania i realizacji celów zawodowych, oraz przygotowywania CV i listu motywacyjnego, rozmowy z pracodawcą i technik aktywnego poszukiwania pracy. Usługa nr 3 - Trening kompetencji rodzicielskich a) Realizacja 24 godzin dydaktycznych treningu kompetencji rodzicielskich dla 10 uczestników projektu ( 3 dni x 8 godzin dydaktycznych ) . Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Łużna, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami lub osobami zatrudnionymi, zagrożone wykluczeniem społecznym. b) Warsztaty obejmują zagadnienia kompetencji rodzicielskich (relacje między małżonkami i wychowanie dzieci ), ponadto przedstawienie metod, technik wychowania i zadań rodzicielskich względem dzieci. Sposobu i środków oddziaływania na dziecko w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie. Przedstawienie roli rodzica w wychowaniu dziecka, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji. Usługa nr 4 szkolenie zawodowe: Magazynier z obsługą wózka widłowego; Magazynier z obsługą kasy fiskalnej, a) Realizacja kursów zawodowych: 100 godzin dydaktycznych szkolenia: Magazynier z obsługą kasy fiskalnej - dla 12 uczestników - w tym 50 godz zajęć praktycznych szkolenia zawodowego; Magazynier z obsługa wózka widłowego- 100 godzin zajęć dydaktycznych dla 6 uczestników w tym 50 godz zajęć praktycznych. Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Łużna, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami lub osobami pozostającymi w zatrudnieniu, zagrożone wykluczeniem społecznym. b) Usługa: Magazynier z obsługą kas fiskalnych obejmuje między innymi takie zagadnienia: Gospodarka magazynowa: przepisy i normy w magazynowaniu, organizacja gospodarki magazynowej, prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, systemy ewidencji zapasów, obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, inwentaryzacja zasobów magazynowych, zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, gospodarka opakowaniami, elementy zbytu, zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania, Obsługa programów magazynowych ma obejmować między innymi zagadnienia: obsługa i prezentacja komputerowych programów użytkowych w magazynie, obsługa kasy fiskalnej - zajęcia praktyczne oraz teoretyczne. c) Usługa Magazynier z obsługa wózka widłowego obejmuje między innymi takie zagadnienia: Gospodarka magazynowa: Przepisy i normy w magazynowaniu, Organizacja gospodarki magazynowej, Prowadzenie dokumentacji: obieg dokumentów i towarów, Systemy ewidencji zapasów, Obrót magazynowy, w tym przyjmowanie i wydawanie towaru, Inwentaryzacja zasobów magazynowych, Zadania i odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych, Gospodarka opakowaniami, Elementy zbytu, Zagospodarowanie magazynu i techniki magazynowania, Obsługa programów magazynowych ma obejmować między innymi zagadnienia: obsługa i prezentacja komputerowych programów użytkowych w magazynie, hurtowni, typy stosowanych wózków, budowa wózków, czynności operatora przy obsłudze wózka widłowego (przed podjęciem pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy), wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa, BHP w zawodzie, wiadomości o dozorze technicznym, praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem. Usługa nr 5 - Szkolenia zawodowe: Kurs księgowości prowadzenia małych i średnich firm z elementami kadr i płac z zajęciami praktycznymi na wybranym programie komputerowym; Stylizacja paznokci I i II stopnia; Piekarz. a) Realizacja kursów zawodowych: Kurs księgowości prowadzenia małych i średnich firm z elementami kadr i płac z zajęciami praktycznymi na wybranym programie komputerowym - 140 godz ;w tym 40 godz zajęć praktycznych (3 osoby ),Stylizacja paznokci I i II stopnia - 80 godz w tym 40 godz zajęć praktycznych; (4 osoby), Piekarz - 120 godz dydaktycznych kursu ; w tym 70 godz zajęć praktyczny (5 osób) Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkujące w Gminie Łużna, rekrutowane przez Zamawiającego, korzystające z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo lub zatrudnionymi rolnikami lub osobami pozostającymi w zatrudnieniu, zagrożone wykluczeniem społecznym. b) Usługa Kurs księgowości prowadzenia małych i średnich firm z elementami kadr i płac z zajęciami praktycznymi na wybranym programie komputerowym obejmuje między innymi takie zagadnienia: Formy prawno - organizacyjne przedsiębiorstw i różne sposoby rozliczania i zakładania działalności gospodarczej, Dokumenty księgowe, Wynagrodzenia i inne formy zatrudniania pracowników, Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i Urzędu Skarbowego ,Obliczanie wynagrodzenia urlopowego oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, Wynagrodzenie za czas choroby oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego, Zajęcia komputerowe na wybranym programie ( PŁATNIK, OPTIMA, SYMFONIA) Idea podatku od wartości dodanej (VAT), Podatkowa księga PKPiR. c) Usługa Stylizacja paznokci I i II stopnia obejmuje między innymi takie zagadnienia: Budowa paznokcia i choroby płytki paznokciowej, Omówienie zasad i metod pielęgnacji kończyny górnej, Masaż dłoni, Wszystkie rodzaje manicure np.(francuski, tradycyjny, biologiczny),Nauka stylizacji zdobnictwa (paznokci), Nauka nakładania tipsów metodą żelową, sposoby uzupełniania, metodą akrylową, sposoby uzupełniania, zdobnictwo artystyczne akrylem kolorowym itp. d) Usługa Piekarz obejmuje między innymi takie zagadnienia jak: Technika w produkcji piekarskiej, Technologie produkcji piekarskiej, Piekarnia jako zakład pracy , Praca w piekarni, Rynek pracy, Gospodarka magazynowa w zakładzie piekarskim, Magazynowanie surowców piekarskich, Magazynowanie wyrobów gotowych , Procesy produkcji wyrobów piekarskich, Magazyn podręczny surowców piekarskich, Ciastownia , Rozrostownia i piecownia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.malopolska.pl/ugluzna
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach