Przetargi.pl
Przeprowadzenie usług aktywnej integracji dla uczestników projektu Krok w przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biecz, na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 5
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 13 447 00 41 , fax. 13 447 00 41
 • Data zamieszczenia: 2016-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Tysiąclecia 5 5
  38-340 Biecz, woj. małopolskie
  tel. 13 447 00 41, fax. 13 447 00 41
  REGON: 00401105800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.malopolska.pl/mgopsbiecz
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przeprowadzenie usług aktywnej integracji dla uczestników projektu Krok w przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biecz, na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie o dofinansowanie wyżej wskazanego projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Treningu asertywności, Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Treningu komunikacji, Treningu komunikacji międzypokoleniowej, oraz Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości dla 59 osób z terenu Gminy Biecz w ramach projektu Krok w przyszłość - aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Biecz. Projekt realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieczu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach 9 Osi priorytetowej REGIN SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działanie 9.1 AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałanie 9.1.1 AKTYWNA INTEGRACJA - PROJEKTY KONKURSOWE WYŁĄCZNIE DLA OPS/PCPR. 2. Program szkolenia winien być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 poz. 667). 3. Przedmiot zamówienia został opisany poniżej i obejmuje opracowanie zakresu tematycznego Treningu asertywności, Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Treningu komunikacji, Treningu komunikacji międzypokoleniowej, oraz Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości dla osób uczestniczących w projekcie w następujący sposób: a) Indywidualne wsparcie psychologiczne: Celem szkolenia jest: - wypracowanie i ukształtowanie postaw aktywności w kierunku działań zmierzających do zmiany swojej sytuacji, - podniesienie chęci do działania, - nauczenie skutecznego komunikowania się i radzenia sobie ze stresem oraz problemami życia codziennego, - poprawa jakości życia Uczestników, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, rodzinnego, zawodowego, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - diagnozę problemu tzn: zidentyfikowanie trudności z jakimi Uczestnik sobie nie radzi, - określenie czynników podtrzymujących problem oraz trudności związanych z jego rozwiązaniem, - poszukiwanie nowych sposobów przezwyciężania trudności, - wzmocnienie Uczestnika w realizowanych przez niego zmianach, wspomaganie rozwoju cech sprzyjających poradzeniu sobie w aktualnej sytuacji, - praca nad swoimi doświadczeniami związanymi z funkcjonowaniem w rodzinie i społeczeństwie, Liczba godzin indywidualnych (dla grupy 27 osób - minimum 108 godziny tj: minimum 4 godziny/1 osobę. Za 1 godzinę wsparcia uważa się 1 godzinę zegarową. Zamawiający zastrzega aby godzina indywidualnego wsparcia psychologicznego organizowana była dwa razy w tygodniu dla 1 osoby, przy czym odstęp pomiędzy wsparciem dla jednej osoby winien wynosić minimum 1 dzień roboczy. b) Trening motywacji do działania Celem szkolenia jest zwiększenie satysfakcji i skuteczności w życiu zawodowym i prywatnym poprzez zwiększenie świadomości oraz wiedzy uczestników z zakresu motywacji oraz sposobów motywowania innych i automotywacji oraz nauka umiejętności stawiania celów i planowania ich skutecznej realizacji. Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 3 osób - minimum 18 godzin w ciągu 3 dni). Za godzinę zegarową Treningu motywacji do działania przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. c) Trening podniesienia kompetencji rodzicielskich Celem szkolenia jest: - przekazanie wiedzy na temat wychowania dzieci jako procesu długotrwałego, zmiennego w swoich treściach i formach, - przedstawienie metod i technik wychowania, zadań rodzicielskich względem dzieci sposobu i środków oddziaływania na dzieci w taki sposób, by jego rozwój przebiegał harmonijnie, - przedstawienie roli rodzica w wychowaniu dziecka, technik aktywnego słuchania i wyrażania swoich emocji, - nauczenie nawiązywania efektywnej współpracy z dzieckiem, - nauczenie umiejętności aktywnego słuchania i akceptacji uczuć, - nauczenie wspierania procesu usamodzielniania się dzieci, - nauczenie wyciągania konsekwencji z niewłaściwego zachowania w miejsce karania, - nauczenie zauważania potrzeb swoich dzieci i umiejętności odpowiadania na nie, - nauczenie modyfikowania niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań bez zastosowania przemocy, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - cele wychowawcze, - podstawy rodzicielskie, - ochrona własnych granic, - aktywne słuchanie, - potwierdzanie uczuć - ćwiczenia, - stosowanie nagród i kar, - postawy rodzicielskie, - analiza sytuacji konfliktowych, Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 1 osoby - minimum 18 godzin w ciągu 3 dni). Za godzinę szkoleniową Kursu podniesienia kompetencji rodzicielskich przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. d) Trening umiejętności społecznych Celem szkolenia jest: - przywrócenie uczestnikom samodzielności życiowej, - skupienie uwagi na wadze zarządzania własnymi zasobami (m.in. czasem, budżetem itp.) w realizacji wytyczonych sobie celów, - udzielenie informacji o prawach i uprawnieniach, - umiejętność wypełniania druków urzędowych i odpowiadania na pisma urzędowe, Tematyka szkolenia powinna obejmować: - rozumienie sytuacji społecznych, - sposoby radzenia sobie ze stresem, - gospodarowanie własnym czasem, - prowadzenie budżetu domowego, - wypełnianie podstawowych druków urzędowych i odpowiadanie na pisma urzędowe, - uzyskanie wiadomości dotyczących praw i uprawnień Beneficjentów Ostatecznych, Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 9 osób - minimum 24 godzin w ciągu 4 dni). Za godzinę szkoleniową Treningu umiejętności społecznych przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. e) Treningu asertywności Celem szkolenia jest: - skuteczne porozumiewanie się z innymi ludźmi; - mówienie NIE bez obrażania innych ludzi; - wzmacnianie poczucia własnej wartości; - dbałość o swoje prawa i interesy; - wykazywanie inicjatyw w relacjach interpersonalnych; - właściwe wyrażanie opinii i uczuć; - asertywne reagowanie na krytykę; Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 28 osób - w podziale na dwie grupy - minimum 20 godzin w ciągu 4 dni). Za godzinę szkoleniową Treningu asertywności przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. f) Trening komunikacji Celem szkolenia jest: - nauka technik aktywnego słuchania i prowadzenia rozmowy; - nauka elementów asertywności; - poznanie znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji; - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych; - poznawania wewnętrznych uwarunkowań wpływających na efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem ; - nauka elementów mediacji i negocjacji; - poznawania własnych mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji; Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 13 osób - minimum 18 godzin w ciągu 3 dni). Za godzinę szkoleniową Treningu komunikacji przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. g) Treningu komunikacji międzypokoleniowej Celem szkolenia jest wyjaśnienie zasad według jakich kierują się pokolenia w otoczeniu współczesnego świata. Przekazanie uczestnikom najefektywniejszej dawki wiedzy na temat: - komunikacji między pokoleniami; - doborze najwłaściwszych narzędzi komunikacji dla danego pokolenia; - zarządzania komunikacją międzypokoleniową; - różnorodność motywacji dla pokoleń; - rozwiązywanie problemów w komunikacji międzypokoleniowej; - zarządzanie konfliktem międzypokoleniowym; Liczba godzin szkoleniowych grupowych (dla grupy 25 osób - w podziale na dwie grupy - minimum 20 godzin w ciągu 4 dni). Za godzinę szkoleniową Treningu komunikacji międzypokoleniowej przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. h) Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości Celem warsztatu jest: - sposoby podniesienia własnej wartości, pewności siebie i wiary we własne możliwości; - poznawanie mocnych i słabych stron; - analiza życiowych sukcesów i porażek; - techniki budowania pozytywnego wizerunku własnej osoby; - przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej od strony wyglądu zewnętrznego; Liczba godzin szkoleniowych indywidualnych (dla 1 osoby - minimum 16 godzin w ciągu 4 dni). Za godzinę szkoleniową Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości przyjmuje się 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 minut przerwy. 4. Informacje dodatkowe, które należy uwzględnić w cenie oferty: Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na czas trwania Treningu asertywności, Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Treningu komunikacji, Treningu komunikacji międzypokoleniowej, oraz Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości w szczególności: - Pomieszczenie przystosowane do wykonania zamówienia z miejscem siedzącym dla każdego Uczestnika Projektu przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd lub winda). - Wyposażenie każdego Uczestnika w bezzwrotne materiały piśmiennicze tj. notes, długopis, dziennik zajęć oraz materiały dydaktyczne, które należy oznaczyć logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, emblematem Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Społeczny oraz nazwą projektu zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić nadzór wewnętrzny nad prowadzonymi zajęciami tj. prowadzić imienne listy obecności, imienne potwierdzenia odbioru materiałów piśmienniczych i dydaktycznych, dzienniki zajęć, rejestry wydanych zaświadczeń i certyfikatów, ankiety na rozpoczęcie i zakończenie oraz dostarczyć ich Zamawiającemu. Po zakończeniu Treningu asertywności, Treningu umiejętności społecznych, Treningu kompetencji rodzicielskich, Indywidualnego wsparcia psychologicznego, Treningu motywacji do działania, Treningu komunikacji, Treningu komunikacji międzypokoleniowej, oraz Warsztatu podniesienia postrzegania własnych wartości Wykonawca wyda każdemu Uczestnikowi osobne zaświadczenia i certyfikaty, a kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przekaże Zamawiającemu. - Wszyscy Uczestnicy mają mieć zapewnione Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. - Całość zlecenia winna być realizowana na terenie Gminy Biecz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Doświadczenie w ciągu ostatnich trzech lat ponad doświadczenie określone jako warunek udziału
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.malopolska.pl/mgopsbiecz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach