Przetargi.pl
Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie

Kuratorium Oświaty w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 448 11 10 , fax. 12 448 11 62
 • Data zamieszczenia: 2016-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie
  ul. Ujastek 1 1
  31-752 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 448 11 10, fax. 12 448 11 62
  REGON: 00647315900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kuratorium.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie. 2. Wspólny słownik zamówień - kod CPV: 80.50.00.00-9 Usługi szkoleniowe. 3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 40 części. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 1) Zadanie oznaczone: część I. Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 2) Zadanie oznaczone: część II. Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 3) Zadanie oznaczone: część III. Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski).4) Zadanie oznaczone: część IV. Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 5) Zadanie oznaczone: część V. Indywidualizacja pracy z uczniami podczas zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 6) Zadanie oznaczone: część VI. Diagnoza edukacyjna (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 7) Zadanie oznaczone: część VII. Diagnoza edukacyjna (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 8) Zadanie oznaczone: część VIII. Diagnoza edukacyjna (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 9) Zadanie oznaczone: część IX. Diagnoza edukacyjna (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 10) Zadanie oznaczone: część X. Diagnoza edukacyjna (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 11) Zadanie oznaczone: część XI. Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 12) Zadanie oznaczone: część XII. Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 13) Zadanie oznaczone: część XIII. Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 14) Zadanie oznaczone: część XIV. Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 15) Zadanie oznaczone: część XV. Sposoby rozpoznawania potrzeb i możliwości ucznia (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 16) Zadanie oznaczone: część XVI. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 17) Zadanie oznaczone: część XVII. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 18) Zadanie oznaczone: część XVIII. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 19) Zadanie oznaczone: część XIX. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 20) Zadanie oznaczone: część XX. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 21) Zadanie oznaczone: część XXI. Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 22) Zadanie oznaczone: część XXII. Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 23) Zadanie oznaczone: część XXIII. Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 24) Zadanie oznaczone: część XXIV. Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski).25) Zadanie oznaczone: część XXV. Stosowanie multimedialnych urządzeń cyfrowych w dydaktyce przedmiotowej (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 26) Zadanie oznaczone: część XXVI. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 27) Zadanie oznaczone: część XXVII. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 28) Zadanie oznaczone: część XXVIII. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 29) Zadanie oznaczone: część XXIX. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 30) Zadanie oznaczone: część XXX. Rozwijanie doradztwa zawodowego w szkołach (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 31) Zadanie oznaczone: część XXXI. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 32) Zadanie oznaczone: część XXXII. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 33) Zadanie oznaczone: część XXXIII. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 34) Zadanie oznaczone: część XXXIV. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 35) Zadanie oznaczone: część XXXV. Mediacje i trudne rozmowy z rodzicami (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 36) Zadanie oznaczone: część XXXVI. Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania (miasto Kraków i powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, chrzanowski, proszowicki, wielicki, myślenicki). 37) Zadanie oznaczone: część XXXVII. Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania (miasto Tarnów i powiaty: tarnowski, bocheński, brzeski, dąbrowski). 38) Zadanie oznaczone: część XXXVIII. Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania (miasto Nowy Sącz i powiaty: nowosądecki, gorlicki, limanowski). 39) Zadanie oznaczone: część XXXIX. Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania (miasto Wadowice i powiaty: wadowicki, oświęcimski, suski). 40) Zadanie oznaczone: część XL. Doskonalenie kompetencji z zakresu nauczania programowania (miasto Nowy Targ i powiaty: nowotarski, tatrzański). 4. Wskazanie miejsca świadczenia usług w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych - doskonalenie nauczycieli w województwie: miasta Krakowa i powiatów: krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, chrzanowskiego, proszowickiego, wielickiego, myślenickiego; miasta Tarnowa i powiatów: tarnowskiego, bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego; miasta Nowego Sącza i powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego, limanowskiego; miasta Wadowic i powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, suskiego; miasta Nowego Targu i powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego; oznacza, że szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli z danego obszaru terytorialnego i na tym terenie winno być przeprowadzone. 5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dany obszar tematyczny i wymienione w ogłoszeniu miejsce realizacji projektu. 6. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Program szkolenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.kuratorium.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach