Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, Aleje 3 Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 732 72 23 , fax. 44 732 71 74
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  Aleje 3 Maja 33
  97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie
  tel. 44 732 72 23, fax. 44 732 71 74
  REGON: 59065458100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.piotrkowtrybunalski.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1500E na odcinku Piotrków - Jeżów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1500E Piotrków Trybunalski – Jeżów – Kalisko – Pajęczno nad linią kolejową Piotrków – Bełchatów. Zakres robót drogowych należy wykonać według dokumentacji technicznej w km 3+900 do 5+021 w zakresie elementów konstrukcyjnych i szczegółów technicznych powyższej dokumentacji. Roboty drogowe: Parametry techniczne drogi po przebudowie jakie należy uzyskać: a) klasa drogi „Z”, b) kategoria ruchu „KR 3”, c) szerokość jezdni – 6,0 m, d) chodnik bitumiczny i z kostki betonowej szer. 2,0 m e) pobocza z kruszywa drogowego szer. 1,0 m f) zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej, na działki niezabudowane i pola uprawne z masy bitumicznej g) przebudowa skrzyżowań – 4 sztuki h) oznakowanie poziome – grubowarstwowe i) oznakowanie pionowe Roboty mostowe: a) frezowanie nawierzchni na obiekcie, b) zerwanie izolacji na całym obiekcie, c) wykonanie naprawy płyty głównej poprzez uzupełnienie i nadanie spadku, d) naprawę i wymianę urządzeń odwadniających, e) wykonanie nowej izolacji na obiekcie, f) wykonanie nowych kap chodnikowych i belek poporęczowych, g) wykonanie nawierzchni technicznego i chodnika dla pieszych po stronie zachodniej obiektu, h) wykonanie płyt przejściowych, i) założenia barieroporęczy na obiekcie i barier energochłonnych na dojazdach, j) założenie dylatacji na obiekcie, k) uporządkowanie terenu wokół obiektu, l) wykonanie schodów skarpowych po stronie wschodniej obiektu, m) zabezpieczenie antykorozyjne betonu dla obiektu n) Roboty drogowe: Parametry techniczne drogi po przebudowie jakie należy uzyskać: j) klasa drogi „Z”, k) kategoria ruchu „KR 3”, l) szerokość jezdni – 6,0 m, m) chodnik bitumiczny i z kostki betonowej szer. 2,0 m n) pobocza z kruszywa drogowego szer. 1,0 m o) zjazdy indywidualne do posesji z kostki betonowej, na działki niezabudowane i pola uprawne z masy bitumicznej p) przebudowa skrzyżowań – 4 sztuki q) oznakowanie poziome – grubowarstwowe r) oznakowanie pionowe
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz cenowy (zgodne ze wzorem formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ). 2) W przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów: pisemne zobowiązanie (oświadczenie) innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (złożone w oryginale). Zgodnie z zapisami § 9.1. Rozporządzenia w sprawie rodzaju dokumentów - w celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: pełnomocnictwo, o którym mowa w rozdziale X - SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 4) W przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii). 5) W przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach technicznych, należy dodatkowo złożyć wraz z ofertą : a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej. b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych 6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna) – każdy z wykonawców zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą – aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ) oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4 do SIWZ) w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach