Przetargi.pl
Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: „roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”.

Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" ogłasza przetarg

 • Adres: 93-338 Łódź, ul. Rzgowska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 271 17 52; 271 17 53 , fax. 42 271 17 50
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki"
  ul. Rzgowska 281
  93-338 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 271 17 52; 271 17 53, fax. 42 271 17 50
  REGON: 47161012700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iczmp.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut badawczy.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego: „roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej dla realizacji zadania inwestycyjnego obejmującego „roboty budowlane mające na celu modernizację zasilania stacji transformatorowych SO3 i SO4 w budynku „A” oraz SO2 w budynku „B” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Instytutu „CZMP”. 2. Szczegółowy zakres inwestycji, terminy i warunki jej realizacji, wzór umowy z Wykonawcą robót, PFU oraz inne dane dotyczące inwestycji zmieszczone są w ogłoszeniu o zamówieniu z dnia 04.02.2020 r. oraz dokumentacji postępowania nr ZP/14/2020 dostępnych na stronie Zamawiającego pod adresem: https://www.iczmp.edu.pl/?page_id=62253. 3. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. 4. Zakres przedmiotu zamówienia określa szczegółowo: 4.1 Wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. 4.2 Szczegółowy Opis Obowiązków Inspektora/Inspektorów Nadzoru w każdej specjalności, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Osoba sprawująca bezpośredni Nadzór Inwestorski w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązana będzie do obecności na terenie budowy w dni robocze nie mniej niż 2 dni w tygodniu. 6. W odpowiedzi na nieplanowane wezwanie Zamawiającego w sprawach niecierpiących zwłoki osoba sprawująca bezpośredni Nadzór Inwestorski w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązana będzie stawić się w siedzibie i w godzinach pracy Zamawiającego w dniu roboczym, w którym nastąpiło wezwanie, pod warunkiem, że wezwanie nastąpi do godziny 11:00. Jeżeli wezwanie nastąpi po wskazanej godzinie Wykonawca musi stawić się w siedzibie Zamawiającego w następnym dniu roboczym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Wykonawca składa niniejsze oświadczenie w formie Oświadczenia Wykonawcy. 2. 1. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2.2. Złożenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1, nie jest wymagane, jeżeli w postępowaniu została złożona jedna oferta. 2.3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2.1, niezależnie od ilości złożonych w postępowaniu ofert, może zostać złożone wraz z ofertą, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o jakiejkolwiek zmianie sytuacji Wykonawcy w toku prowadzonego postępowania, w szczególności po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach