Przetargi.pl
Usługę obsługi portierni w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, w budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64, w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 16 i budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3.

Sąd Okręgowy w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-921 Łódź, Plac Dąbrowskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Łodzi
  Plac Dąbrowskiego 5
  90-921 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6778900, 6778938, , fax. 426 778 931
  REGON: 32316300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.ms.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługę obsługi portierni w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi, pl. Dąbrowskiego 5, w budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi, ul. Narutowicza 64, w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, ul. M. Konopnickiej 16 i budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: dla CZĘŚCI 1: a) Świadczenie usługi obsługi portierni w budynku Sądu Okręgowego w Łodzi przy pl. Dąbrowskiego 5, polegającej na obsłudze szatni oraz wydawaniu i przechowywaniu kluczy; b) Świadczenie usługi obsługi portierni w budynku Sądu Apelacyjnego i Sądu Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64, polegającej na obsłudze szatni oraz wydawaniu i przechowywaniu kluczy. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w obsadzie składającej się z pracowników umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory firmowe Termin realizacji zamówienia: 8 miesięcy – od 1 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla CZĘŚCI 2: Świadczenie usługi obsługi portierni w budynku Sądu Rejonowego w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 16, polegającej na obsłudze szatni. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w obsadzie składającej się z pracowników umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory firmowe oraz w środki łączności w postaci telefonów komórkowych. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące – od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. dla CZĘŚCI 3: Świadczenie usługi obsługi portierni w budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, polegającej na obsłudze szatni. Wykonawca będzie świadczyć usługi, o których mowa w obsadzie składającej się z własnych pracowników umundurowanych, wyposażonych w identyfikatory firmowe oraz w środki łączności w postaci telefonów komórkowych. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące – od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98341120-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorem Formularza ofertowego stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Ponadto do oferty należy załączyć Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania z – Załącznik Nr 2 do SIWZ, Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik Nr 3 do SIWZ , Stosowne pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy- w przypadku składania oferty wspólnej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika), - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inne dokumenty (jeżeli dotyczy – w przypadku określonym w SIWZ), uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy). Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia w Systemie informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach