Przetargi.pl
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”.

POWIAT KAMIEŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, ul. Wolińska 7B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 913823914
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIAT KAMIEŃSKI
  ul. Wolińska 7B
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 913823914
  REGON: 811684143
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatkamienski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego odcinka drogi powiatowej nr 1021Z, polegająca na budowie odcinka chodnika w miejscowości Trzebieszewo wraz z zabrukami i zjazdami. Szczegółowy opis wskazany został w rozdziale V SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany - przed upływem terminu składania ofert - wnieść wadium w wysokości 2. 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. ustawy P.z.p.3. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 3 ppkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:31 9393 0000 0001 5929 2000 0090 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu na zadanie; „Przebudowa drogi powiatowej nr 1021Z – budowa chodnika w miejscowości Trzebieszewo – etap I”Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajduje się na koncie zamawiającego.8. Dokument wadialny złożony w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu wadialnego do jego wystawcy. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w sytuacjach określonych w ustawie P.z.p.9. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy P.z.p. zostanie odrzucona zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy P.z.p.. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy P.z.p.Opis wskazany w rozdziale XXIV SWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:Zdolności technicznej lub zawodowej.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:a) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną podobną do objętej przedmiotem zamówienia. Za robotę budowlaną podobną Zamawiający uzna prace polegające na:- budowie lub przebudowie nawierzchni ciągów pieszych lub pieszo-rowerowych z kostki betonowej o powierzchni minimum 180 m2;W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek może zostać spełniony co najmniej przez jednego Wykonawcę. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony w przypadku sumowania doświadczenia w ramach budowy lub przebudowy nawierzchni ciągów pieszych.b) Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń (osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy).Opis wskazany w rozdziale VIII SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach