Przetargi.pl
Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdu z ulicy Jarosława Dąbrowskiego dla potrzeb Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie – etap I.

Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc ogłasza przetarg

 • Adres: 75-252 Koszalin, Niepodległości 44-48
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 94 34 09 542
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc
  Niepodległości 44-48
  75-252 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. +48 94 34 09 542
  REGON: 000290759
 • Adres strony internetowej zamawiającego: szgichp.med.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdu z ulicy Jarosława Dąbrowskiego dla potrzeb Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy SZGICHP w Koszalinie – etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową oraz przebudową zjazdu z ulicy Jarosława Dąbrowskiego dla potrzeb Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie – etap I w zakresie określonym w SWZ, opisie przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej stanowiącej Załącznik nr 2 do SWZ.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu3. Zakres robót:Zgodnie z projektem budowlanym – ETAP I (załącznik nr 2 do SWZ).Realizacja przedsięwzięcia będzie rozdzielona na dwa etapy: ETAP I stanowią prace ujęte w projekcie budowlanym, z wyłączeniem ETAPU II polegającego na budowie parkingu dla 5 miejsc postojowych, zjazdu na działkę przyległą, chodnika oraz wykonaniu wpustu deszczowego wraz z przykanalikami (D13), który będzie realizowany w późniejszym terminie.Zakres prac ETAPU I obejmuje wykonanie:1) budowę odcinka drogi dojazdowej o długości ok. 53 mb,2) przebudowy części parkingu dla poj. osobowych na drogę dojazdową,3) przebudowę zjazdu z ul. Dąbrowskiego,4) wykonanie wpustów deszczowych wraz z przykanalikami D11 i D12,5) wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi elementami.Z wyłączeniem z realizacji w Etapie I:1) budowy parkingu dla 5 miejsc postojowych,2) budowy zjazdów na działki przyległe,3) wykonania wpustu deszczowego wraz z przykanalikami - D13,4) budowy chodnika.Przedmiot Inwestycji – ETAP IInwestycja polega na budowie drogi dojazdowej wraz z kanalizacją deszczową, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe oraz przebudowa zjazdu z ulicy Jarosława Dąbrowskiego dla potrzeb budowy Centrum Opieki Długoterminowej w subregionie przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.Zaprojektowano odcinek drogi wewnętrznej dł. ok. 53 mb, szer. jezdni 5.0 m, stanowiącej dojazd do obiektu Centrum Opieki Długoterminowej. Zaprojektowana droga dojazdowa pełni jednocześnie funkcję drogi pożarowej, zapewniając wymaganą nośność 10t/oś. Nawierzchnie zaprojektowano z kostki betonowej gr, 8cm, ograniczonych za pomocą krawężników i obrzeży betonowych posadowionych na ławie betonowej z oporem. Załamania trasy wyokrąglono łukami kołowymi.Lokalizacja, wymiary oraz konstrukcja poszczególnych elementów drogi, zostały przedstawione w części rysunkowej projektu.Konstrukcje drogoweNa podstawie prognozowanego ruchu pojazdów, oraz wykonanej dokumentacji geotechnicznej przyjęto następujące konstrukcje:Droga wewnętrzna:– nawierzchnia z kostki betonowej - 8 cm,– podsypka o wytrzymałości R28=min 14Mpa – 5 cm,– mieszanka kruszywa niezwiązanego C50/30 (kr. łamane)- 22cm,– podłoże doprowadzone do grupy nośności G1.Odwodnienie nawierzchniOdwodnienie nawierzchni projektuje się poprzez projektowaną kanalizację deszczową. Nawierzchniom utwardzonym nadano odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne, umożliwiając spływ wód opadowych do projektowanych wpustów deszczowych.Kanalizacja deszczowaZakres opracowania obejmuje budowę kanalizacji deszczowej w drodze dojazdowej do budynku Centrum Opieki Długoterminowej przy Specjalistycznym Zespole Gruźlicy i Chorób Płuc w Koszalinie.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podzielenie zamówienia na zadania groziłoby nadmiernymi trudnościami technicznymi i kosztami wykonania zmówienia, a także potrzebą skoordynowania działań́ rożnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia na ograniczonym terenie. Ponadto istniałoby ryzyko niewykonania części zamówienia. Brak podziału na części nie narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ nie wpływa na krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia i nie stanowi bariery do ubiegania się o zamówienie małym i średnim przedsiębiorstwom.5. Wykonawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji na przedmiot zamówienia na okres co najmniej 36 miesięcy (licząc od daty podpisania protokołu końcowego i odbioru robót).6. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia wyborowi wykonawcy, jako czynności pomocniczej w celu prawidłowego przygotowania oferty, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu i godziny. Odbycie wizji lokalnej nie stanowi warunku udziału w postępowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45100000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zdolność techniczna lub zawodowa – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże:a) że wykonał, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. minimum jedną robotę budowlaną o wartości co najmniej 80 000,00 zł. brutto polegającą na budowie lub przebudowie drogi obejmującą w swym zakresie kanalizację deszczową, w ramach jednej umowy wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana oraz załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana została wykonana, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumentyb) osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, wrazz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Wykonawca, jest zobowiązany wskazać osoby, którymi dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia spełniające następujące wymagania tj.:a) kierownik robót budowlanych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa*;b) kierownik robót sanitarnych, który musi spełniać następujące wymagania: posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji hydraulicznych lub posiadać równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa*.* W przypadku Wykonawców zagranicznych, w stosunku do osób, od których wymagane są uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane, Zamawiający dopuszcza kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333 ze zm.).W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek określony w rozdziale VIII SWZ pkt. 1 ppkt 1.2 4) a), b) za spełniony, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą samodzielnie lub łącznie spełnianie wymaganego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach