Przetargi.pl
Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo

Nadleśnictwo Borne Sulinowo ogłasza przetarg

 • Adres: 78-449 Borne Sulinowo, Aleja Niepodległości 32
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Borne Sulinowo
  Aleja Niepodległości 32
  78-449 Borne Sulinowo, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 330111066
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Naprawa i konserwacja dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Borne Sulinowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa i konserwacja istniejących dróg leśnych na terenie administracyjnym Nadleśnictwa Borne Sulinowo.Zakres robót obejmuje w szczególności: profilowanie nawierzchni jezdni i poboczy, zagęszczenie nawierzchni i poboczy, cząstkowe wzmocnienie zniszczonej nawierzchni jezdni naturalnej gruntowej poprzez doziarnienie kruszywem budowlanym. Łączna długość odcinkowych napraw na wszystkich ww. drogach wynosi ok. 13,5 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach