Przetargi.pl
Przebudowa drogi Lewice - Gąbin

Gmina Trzebiatów ogłasza przetarg

 • Adres: 72-320 Trzebiatów, Sportowa 19
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebiatów
  Sportowa 19
  72-320 Trzebiatów, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 812564429
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zdgigktrzebiatow.naszbip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi Lewice - Gąbin
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi Lewice - Gąbin”. Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi gminnej dł. 970 m na odcinku od istniejącej nawierzchni z płyt bet. (dz. nr 51 obr. 0017 Lewice) w kierunku zachodnim poprzez dz. nr 165 obr. 0020 Gąbin. Dla poprawy dojazdu sprzętu rolniczego do gruntów rolnych zlokalizowanych po obu stronach pasa drogowego planuje się częściową przebudowę nawierzchni drogi gminnej oraz umocnienie poboczy. Zakres zadania obejmuje wykonanie:- pasa ruchu szer. 2,75 m z płyt bet. (2 x po 1,00 m + 0,75 m pomiędzy płytami bet.) na odcinku dł. 970 m o złym stanie nawierzchni;- 4 mijanek szer. całkowitej 5,75 m (2 x po 2,50 m + 0,75 m pomiędzy płytami bet.) o długości podstawowej 15,00 m z zapewnieniem skosu wjazdowego1:2 i skosu wyjazdowego 1:1;- obustronnego wzmocnienia pobocza pospółką 0-60 mm na szer. po 1,00 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233200-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zamawiający stawia następujące warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dotyczące posiadania:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,o ile wynika to z odrębnych przepisów:Nie dotyczy.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną zdolność techniczną lub zawodową, wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane podobne polegające na budowie/przebudowie dróg o powierzchni nie mniejszej niż 400,00 m2 każda z tych robót. Za pojedynczą robotę budowlaną zamawiający uzna robotę budowlaną realizowaną w ramach jednej umowy.UWAGA: W przypadku składania oferty wspólnej (tj. w szczególności składanej przez konsorcjum lub spółkę cywilną) ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości. Zamawiający dopuszcza również możliwość wykazania się wykonawców składających ofertę wspólną wykonaniem robót zrealizowanych wspólnie w ramach co najmniej takiego samego składu konsorcjum lub spółki cywilnej.UWAGA! Na podstawie art. 117 ust. 3 i 4 ustawy Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, a także dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawylub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. W przypadku powoływania się wykonawcy na zasoby innego podmiotu,w celu wykazania spełnienia niniejszego warunku, podmiot ten musi spełniać ten warunek w całości.UWAGA! Na podstawie art. 118 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.b) w celu spełnienia warunku w zakresie dysponowania osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca musi wykazać, że dysponuje: osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi branży drogowej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, którą skieruje do wykonywania zamówienia.UWAGA:Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.W związku z powyższym zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej2. Wymogi dotyczące wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, określone przez zamawiającego, zgodnie z art. 117 ust. 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych.1) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1) i 2), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-10

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach