Przetargi.pl
Przebudowa drogi gminnej dz. 602 m. Dzierzgów obręb Sulimierz

Gmina Myślibórz ogłasza przetarg

 • Adres: 74-300 Myślibórz, Rynek im. Jana Pawła II 1
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Myślibórz
  Rynek im. Jana Pawła II 1
  74-300 Myślibórz, woj. zachodniopomorskie
  REGON: 210966970
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mysliborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi gminnej dz. 602 m. Dzierzgów obręb Sulimierz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej dz. 602 m. Dzierzgów obręb Sulimierz 2. Zadanie obejmuje:1) wykonanie koryta w istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdnio i zjazdów z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża, głębokość do 20cm, 2) podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem:a. Wykonanie warstwy podsypkowej pod płyty PDTP z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 10cmb. Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostkę betonową z mieszkanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm;3) Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu PDTP 120x80 cm gr. 16cm4) Profilowanie i uzupełnienie poboczy z kruszywa (materiał z korytowania nawierzchnia)5) Krawężniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem 6) Zjazdy z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8cm, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3cm.Szczegółowa lokalizacja zgodnie z załącznikiem graficznym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale XVI SWZ oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postepowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.3) Sytuacji ekonomicznej i finansowejZamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ.4) Zdolności technicznej lub zawodoweja) warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył realizację) z należytą starannością: co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem zadaniom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania. Za roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna roboty budowlane polegające na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni asfaltowych lub nawierzchni z kostki betonowej lub płyt PDTP o wartości minimum 70.000,00 zł brutto.b) warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:a. Kierownikiem Budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.0.831) w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.) – w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, posiadającym co najmniej 2-letnią praktykę zawodową.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-07

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach